Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Абітурієнту


Перелік документів при поступленні в
Рокитнівське медичне училище

1. Документ про освіту(з додатком до нього.)
2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з  української мови та літератури,біології або хімії за 2016-2017рік.
3. 4 кольорові фотокартки 3х4.
4. Копія свідоцтва про народження або паспорта.
5. Документ, що надає право на пільгу(в разі наявності).
6. Копія військового квитка(приписного свідоцтва).
7. Папка із зав’язками.

Вартість навчання коштом фізичних і юридичних осіб на 2017/2018 н.р.
Спеціальність
Вартість навчання
За один навчальний рік
За один семестр
Лікувальна справа
10 800 грн.
5 400 грн.
Сестринська справа
10 400 грн.
5 200 грн.
Стоматологія
10 400 грн.
5 200 грн.
Стоматологія ортопедична
10 900 грн.
5 450 грн.

Державне замовлення на 2017 рік.Програма для вступних випробувань з української мови:
Для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою
(випускники 9-х класів)

Вступ
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є диктант.
Перевірці підлягають уміння: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.
Тексти диктантів для проведення екзамену дібрані із збірника диктантів для державної підсумкової атестації з української мови для 9 класу, рекомендованого Міністерством освіти і науки України (Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М., Христенок В.Ф. Збірник диктантів для ДПА 2013 з української мови 9 клас/ Київ., Центр навчально-методичної літератури, 2013рік) для шкіл з українською мовою навчання. Вони відображають розвиток сучасної української мови, історію, звичаї і традицію нашого народу, здобутки кращих представників людства у царині науки, освіти, культури, а також розмаїтий світ природи. Диктанти дібрані із художніх творі української класичної літератури, науково-публіцистичних статей відомих діячів науки і культури, журналістів. Тексти відповідають таким вимогам: змістовно цілісний, логічно завершений, ідейно навантажений уривок твору, зрозумілий і доступний абітурієнтам.
 Лінгвістичне наповнення текстів відповідає вимогам навчальної програми з дисципліни «Українська мова». Вони включають вивчені орфограми й пунктограми у різних синтаксичних конструкціях (у простих, ускладнених і складних реченнях), при прямій мові тощо. 

Тексти лексично багаті, але не перенасичені архаїзмами, неологізмами, діалектизмами, що могло б утруднювати їх сприйняття слухачами.
При написанні диктанту абітурієнти повинні знати:
·  основні орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні правила;
·  морфологічні ознаки та синтаксичну роль частин мови;
·  загальні відомості про просте і складне речення, однорідні члени речення, речення із вставними словами, відомості про відокремлені та уточнюючі члени речення, пряму мову.
Абітурієнти повинні вміти:
·  дотримуватися норм українського правопису;
·  знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх;
·  правильно писати слова з вивченими орфограмами;
·  знаходити і виправляти орфографічні помилки;
·  обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил.
  
ЗМІСТ ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
І. Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія
Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі. Подовжені звуки. Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполученьдз, дзь, дж. Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова та позначення на письмі.
Вимова приголосних звуків та їх позначення на письмі. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Чергування у-в, і-й. Орфограма. Орфографічна помилка.
Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
Написання слів іншомовного походження.
ІІ. Будова слова, словотвір і орфографія
Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків.
Вимова і написання префіксів з- (зі-), с-, роз-, без-, пре-, при-, прі-.
Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів.
Правопис складних і складноскорочених слів.
Лексикологія і фразеологія. Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. Синоніми, антоніми, омоніми. Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені слова. Застарілі слова. Неологізми.
Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. Диктант.
ІІІ. Морфологія і орфографія
Поняття про самостійні та службові частини мови.
Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви.
Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. Способи творення іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.
Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників.
Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.
Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробових та збірних) і порядкові. Числівники прості і складні.
Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис числівників.
Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання займенників.
Правопис займенників.
Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (доконаний, недоконаний). Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів.
Дієслова І та ІІ дієвідмін. Особа і число (в теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслова. Способи утворення дієслів. Правопис дієслів.
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові дієслівні форми на -но, -то. Правопис дієприкметників. 
Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот.
Правопис дієприслівників.
Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення. Правопис прислівників.
Прийменник як службова частина мови.
Непохідні і похідні прийменники. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс. 
Сполучники як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Правопис сполучників разом і окремо. 
Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки. Написання часток бо, но, то, от, таки.
Не з різними частинами мови. Вигук як частина мови. Правопис вигуків.
IV. Синтаксис і пунктуація
Словосполучення. Будова і типи словосполучення за способом вираження головного слова.
Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і присудок; присудок простий і складений; додаток, означення, обставина) і способи їх вираження. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот. Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.
Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях.
Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах реченнях. Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки при однорідних членах реченнях.
Звертання і вставні слова (словосполучення, речення).
Розділові знаки про них.
Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючи).
Розділові знаки при відокремлених членах речення.
Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове речення. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними.
Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях.
Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні.
Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в ньому.
Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.
V. Відомості про мовлення
Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресати (той, хто говорить чи пише) і адреса мовлення, мета й умови спілкування, повідомлення (висловлювання), його зміст і форма. Тема і основна думка висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяльності: говоріння, писання, читання, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. Мовленнєві помилки.
Етика спілкування й етикет.
Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті.Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і публіцистичний. Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

Список рекомендованої літератури:
1. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Педагогічна преса,2005.
2.  Глазова О.П., Кузнєцов Ю.В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Педагогічна преса,2006.
3. Передрій Г.Р., Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т., Остаф Я.І. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. – К.: Освіта, 2003.
4. Олійник О.Б. Українська мова: Підруч. для 8 кл. серед. шк. – К.: Вікторія,2004.
5. Шелехова Г.Т., Остаф Я.І., Скуратівський Л.В.  Рідна мова: Підруч. для 9 кл. – К.: Освіта,2002.

Програма для вступних випробувань з біології:
Для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою
(випускники 9-х класів)

Вступ. Біологія - система наук про живу природу. Основні галузі біології. Значення біології для медицини, сільського господарства, практичної діяльності людини. Різноманітність живих організмів. Поняття про систематику. Головні таксони (одиниці класифікації). Царства живої природи. Дроб'янки, Рослини, Гриби, Тварини.
Царство дроб'янки. Загальна характеристика царства. Бактерії і ціанобактерії - найдавніші групи живих організмів. Розміри, форми і будова клітин бактерій; живлення і розмноження. Значення у природі і житті людини представників царства
Царство рослини. Клітинна будова рослин. Різноманітність клітин. Збільшувальні прилади: лупа і мікроскоп. Правила роботи з ними.
Загальний план будови клітини: оболонка, ядро, цитоплазма, пластиди, вакуолі. Життєдіяльність клітин: живлення, дихання, ріст, розвиток, розмноження.
Водорості. Загальна характеристика водоростей. Відділи водоростей (Зелені, Діатомові, Бурі, Червоні). Значення водоростей у природі та житті людини.
Вищі спорові рослини. Передумови виходу рослин на суходіл. Виникнення тканин і органів. Особливості розмноження наземних рослин.
Рівноспорові і різноспорові рослини.
Відділ Риніофіти - вимерлі наземні рослини, особливості будови, значення для розвитку рослинного світу на суходолі.
Відділи: Мохоподібні, Плауноподібні, Хвощеподібні, Папоротеподібні. Загальна характеристика, особливості будови і розмноження їх представників. Різноманітність, значення у природі і житті людини. Насінні рослини Поява насінних рослин. Переваги насінного розмноження над споровим.
Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, особливості будови. Різноманітність голонасінних. Значення їх у природі і житті людини
Відділ Покритонасінні. Загальна характеристика відділу. Особливості вегетативних органів. Корінь, види коренів. Типи кореневих систем. Видозміни коренів. Пагін і його будова. Видозміни пагона. Стебло - вісь пагона. Листок - бічна частина пагона. Вегетативне розмноження, його типи і значення.
Генеративні органи. Квітка - видозмінений пагін Будова і різноманітність квіток. Суцвіття, їх різноманітність і біологічне значення. Запилення, способи запилення. Запліднення. Плоди і насіння, їх будова і значення.
Різноманітність покритонасінних, поділ їх на класи. Основні родини покритонасінних в Україні і світі, їх характеристика і значення.
Основні функції рослинного організму. Ознаки живого в життєдіяльності рослинного організму. Обмін речовин. Внутрішній і зовнішній обмін, асиміляція і дисиміляція.
Фотосинтез. Загальна схема фотосинтезу. Листок як орган фотосинтезу.
Мінеральне живлення. Грунт як джерело мінеральних елементів. Макро- і мікроелемент. Поняття про добрива. Дихання і транспірація.
Транспорт речовин. Будова стебла у зв'язку з пересуванням по ньому речовин. Будова кореня як органа поглинання речовин з грунту.
Ріст і розвиток, їхній взаємозв'язок. Рухи рослин.
Статеве і нестатеве розмноження; значення розмноження в житті рослім. Особливості чергування поколінь у рослин як пристосування до життя на суходолі.
Царство гриби. Загальна характеристика царства.
Відділ гриби. Нижчі гриби: мукор. Вищі гриби: пеніцил, дріжджі, трутовики, сажкові. Шапкові гриби: їстивні та отруйні; запобіжні заходи отруєння грибами.
Відділ Лишайники - симбіотичні організми. Особливості будови, живлення і розмноження. Значення представників царства в природі і житті людини.
Живі організми і довкілля.   Значення середовища   життя (довкілля) для рослин: абіотичні, біотичні, антропічні чинники. Екологічні групи рослин. Життєві форми рослин. Рослинні угрупування. Охорона рослин.
Царство Тварини. Вступ. Загальні відомості про царство тварин. Зоологія - наука про тварин. Положення тварин у системі органічного світу, їх основні риси. Основи класифікації тварин. Поняття про систематичні одиниці в зоології. Природна та штучна системі організмів. Поширення тварин по земній кулі.
Будова та житттєдіяльність тварин. Особливості будови тваринної клітини. Тканини тварин. Органи та системи органів, їх функції. План будови тіла тварин. Розмноження тварин (статеве, нестатеве, вегетативне, партеногенез). Індивідуальний розвиток тварин, його періоди. Прямий та непрямий типи розвитку, поняття про життєвий цикл, регенерація.
Підцарство одноклітинні тварини, або найпростіші. Загальна характеристика одноклітинних. Особливості будови одноклітинних та процесів їх життєдіяльності (живлення, дихання, подразливість, розмноження, інцистування). Прісноводні одноклітинні: амеба протей, євглена зелена, вольвокс, інфузорія туфелька. Морські одноклітинні: форамініфери, радіолярії (променяки). Одноклітинні фунту. Паразитичні одноклітинні, дизентерійна амеба, трипанозоми, лейшманії, лямблії, малярійний плазмодій. Захворювання людини та свійських тварин, що викликаються паразитичними одноклітинними. Симбіотичні одноклітинні. Значенні одноклітинних у житті людини.
Підцарство багатоклітинні тварини. Тип кишковопорожнинні, або жалкі. Загальна характеристика типу. Особливості будови та процеси життєдіяльності кишковопорожнинних (на прикладі гідри): радіальна симетрія, двошаровість, диференціація клітин, кишкова порожнина: живлення, дихання, розмноження (вегетативне та статеве), регенерація. Різноманітність кишковопорожнинних (поліпи, медузи), їх значення у природі і житті людини.
 Тип плоскі черви. Загальна характеристики типу: двобічна симетрія тіла, тришаровість, відсутність порожнини тіла, шкірно-м'язовий мішок; травна, видільна, нервова, статева системи. Особливості процесів життєдіяльності: пересування, живлення, дихання, розмноження, регенерація
Різноманітність плоских червів. Клас Війчасті черви (молочно-біла планарія). Клас Сисуни (печінковий та котячий сисуни). Клас Стьожкові черви (бичачий та свинячий ціп'яки, ехінокок, стьожак широкий). Захворювання, що спричиняються паразитичними червами.
Тип первиннопорожнинні, або круглі черви. Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, шкірно-м'язовий мішок, первинна порожнина тіла, особливості процесів життєдіяльності: пересування, живлення, дихання, розмноження.
Різноманітність круглих червів. Вільноживучі круглі черви. Паразити рослин (фітонематоди), тварини та людини (аскариди, гострик, трихінела), захворювання що ними викликаються
Тип кільчасті черви або Кільчатки: двобічна симетрія, сегментованість, шкірно-м'язовий мішок, вторинна порожнина тіла, кровоносна, видільна, нервова, статева системи. Особливості процесів життєдіяльності: пересування, живлення, дихання, розмноження, регенерація.
Різноманітність кільчастих червів. Клас Багатощетинков черви (нереїс, піскожил). Клас Малощетинкові черви (черв'як дощовий, трубочник); роль малощетинкових червів у процесах фунтоугворення. Клас П'явки (медична п'явка). Значення кільчаків у природі.
Тип молюски або м'якуни. Загальна характеристика типу: симетрія тіла, поділ на відділи, мантія, мантійна порожнина, черепашка, диференціація м'язів, вторинна порожнина тіла, травна, кровоносна, дихальна, видільна, нервова, статева система, органи чуття. Особливості процесів життєдіяльності: пересування, живлення, дихання, розмноження та розвиток.
Різноманітність молюсків. Класи: Черевоногі, Двостулкові, Головоногі. Значення молюсків у природі та житті людини.
Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу: зовнішня будова, порожнина тіла, покриви, травна, кровоносна, дихальна, видільна, нервова, ендокринна, статева системи.
Клас Ракоподібні. Зовнішня будова, внутрішня будова, процеси життєдіяльності. Різноманітність ракоподібних (ряди Десятиногі, Рівноногі, Гіллястовусі, Веслоногі, Коропоїди). Значення ракоподібних у природі та житті людини
Клас Павукоподібні. Загальна характеристика Середовище існування, особливості зовнішньої та внутрішньої будови павукоподібних на прикладі павука - хрестовика. Ловильна сітка
Різноманітність павукоподібних (ряди Павуки, Кліщі), їх роль у природі та жилі людини.
Клас Комахи. Загальна характеристика. Середовище існування. Зовнішня та внутрішня будова Особливості процесів життєдіяльності. Поведінка комах. Типи розвитку комах.
Різноманітність комах. Ряди комах з неповним перетворенням: Таргани- Прямокрилі, Воші, Клопи, або Напівтвердокрилі, Рівнокрилі Бабки. Ряди комах з повним перетворенням: Жуки, або Твердокрилі, Метелики, або Лускокрилі, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи. Роль комах у природі та жилі людини.
Тип хордові . Загальна характеристика типу. Середовище існування хордових
Клас Головохордові. Зовнішня та внутрішня будова, особливості процесів життєдіяльності головохордових на прикладі ланцетника.
Підтип черепні, або хребетні. Клас Хрящові риби Загальна характеристика Зовнішня будова Покриви. Внутрішня будова. Скелет. Мускулатура Травна система. Органи дихання. Кровоносна система. Видільна система. Нервова система. Органи чуття. Статева система. Розмноження і розвиток. Різноманітність хрящових риб. Ряди Акули. Скапі Господарське значення хрящових риб.
Клас Кісткові риби. Загальна характеристика. Зовнішня будова, покриви. Внутрішня будова. Скелет. Мускулатура. Травна система Плавальний міхур. Органи дихання Кровоносна система. Видільна система. Нервова система. Органи чуття. Статева система. Розмноження і розвиток. Особливості поведінки та сезонні явища в лапті риб. Турбота про нащадків. Зимівля. Різноманітність кісткових риб. Ряди: Осетроподібні, Оселеддеподібні, Коропоподібні, Окунеподібні. Надряд Кистепері. Господарське значення риб. Промисел риб та її штучне розведення. Значення риб у природі. Охорона риб.
Клас Земноводні. Загальна характеристика, середовище існування. Зовнішня будова Покриви. Внутрішня будова. Скелет. Мускулатура. Травна система. Дихальна система. Кровоносна система. Нервова система та органи чуття. Видільна система. Статева система. Регенерація. Розмноження та розвиток земноводних. Сезонні явища в житті земноводних.
Різноманітність земноводних. Ряди: Хвостаті земноводні. Безхвості земноводні. Значення земноводних у природі та жилі людини Охорона земновдних.
Клас плазуни. Загальна характеристика. Середовище існування. Зовнішня будова Покриви. Внутрішня будова. Скелет. Мускулатура. Травна система. Органи дихання Кровоносна система Видільна система Нервова система. Органи чуття Статева система. Регенерація Розмноження Сезоні і явища у житті плазунів. Різноманітність плазунів. Ряди: Лускаті, Черепахи. Крокодили. Значення плазунів у природі та житті людини Охорона плазунів.
Клас Птахи. Загальна характеристика. Середовище існування. Зовнішня будова. Покриви птахів та їх похідні. Внутрішня будова. Скелет. Мускулатура. Травна система. Органи дихання. Кровоносна система. Видільна система. Нервова система та органи чуття. Статева система. Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, влаштування гнізд. Будова яйця птахів та їх інкубація. Птахи вивідкові та нагніздні. Сезонні явища у житті птахів. Осілі, кочові та перелітні шахи. Перельоти та способи їх дослідження
Різноманітність птахів. Напряди Безкілеві птахи, Пінгвіни. Кілегрудні птахи (ряди: Куроподібні, Гусеподібні,. Дятли, Соколоподібні, Совоподібні, Лелекоподібні, Журавлеподібні, Горобцеподібні). Значення птахів у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів.
Клас Ссавці. Загальна характеристика Середовище існування. Зовнішня будова. Покриви Внутрішня будова. Скелет. Мускулатура. Травна система. Органи дихання. Кровоносна система. Нервова система та органи чуття. Видільна система. Статева система. Розмноження та розвиток ссавців. Сезонні явища у житті ссавців.
Різноманітність ссавців. Яйцекладні ссавці, або Першозвірі. Сумчасті ссавці. Плацентарні ссавці (ряди: Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Ластоногі, Китоподібні. Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати). Значення ссавців у природі та житті людини. Тваринництво. Охорона ссавців.
Тварини та довкілля. Поняття про ареал, біоценоз, біогеоценоз, ланцюги живлення. Форми співіснування (симбіозу) організмів в угрупованнях: мутуалізм, паразитизм, коменсалізм (нахлібництво), конкуренція, хижацтво. Структура виду, поняття про популяцію та підвид.
Роль тварин у природі та господарстві людини. Охорона тваринного світу. Поняття про екологічне мислення. Червона книга. Природоохоронні території (заповідники, національні природні парки, заказники, пам’ятки природи тощо).
Людина. Вступ. Людина в системі органічного світу. Еволюція гомінід. Біологічні науки, що вивчають людину. Поняття про здоров'я І хворобу людини. Валеологія - галузь знань про формування, збереження, зміцнення, відтворення здоров'я
Організм людини як біологічна система. Поняття про біологічні системи Клітина Хімічний склад клітини. Структурна і функціональна організація клітин Життєві властивості клітин.
Тканини, їх типи. Будова і функції. Органи, фізіологічні функції та процеси. Обмін речовин та енергії, ріст, розвиток, гомеостаз, адаптація, саморегуляція
Регуляція функцій. Загальні принципи регуляції функцій. Нервова регуляція. Поняття про подразливість, подразники, нервові імпульси. Нейрон. Центральна та периферична нервова система Загальна характеристика будови і функцій спинного та відділів головного мозку.
Поняття про ретикулярну формацію і лімбічну систему. Автономна (вегетативна) нервова система (симпатичний та парасимпатичний відділи), їхня роль у регуляції діяльності внутрішніх органів.
Роль нервової регуляції в підтриманні гомеостазу та адаптації організму до змін умов зовнішнього середовища
Гуморальна регуляція. Хімічні речовини - регулятори функцій Гормони та к біологічна дія Залози внутрішньої секреції. Значення залоз внутрішньої секреції у підтриманні гомеостазу й адаптації організму до дії стресових чинників. Порушення функцій ендокринної системи.
Шкідливий вплив паління, алкоголю та наркотиків на регуляцію функцій.
Опора і рух. Функції опорно-рухової системи. Кісткова і хрящова тканини. Загальний огляд будови скелета людини. Типи з'єднання кісток. Типи суглобів. Подібність і відмінність скелетів людини і тварин
М'язова система людини. Смугасті м'язи, їх будова і функції. Основні групи м'язів. Механізм м'язового скорочення. Особливості будови гладеньких м’язів і серцевого м’яза. Фізичні якості м'язів. Статична і динамічна робота м'язів. Правило середніх навантажень і ритму. Тренування м'язів. Чергування навантажень і відпочинку. Втома, запобігання виникненню перевтом. Вікові особливості опорно-рухової системи. Рухова активність та здоров'я. Гіподинамія - основний чинник виникнення хронічних хвороб.
Необхідний рівень фізичного навантаження і його критерії. Порушення постави. Попередження сколіозу та плоскостопості. Пошкодження опорно-рухової системні та перша допомога.
Кров і кровообіг. Внутрішнє середовище організму. Його сталість. Функції і склад крові. Фізико-хімічні властивості крові. Плазма крові та її склад. Формені елементи крові. Еритроцити. їхня будова і функції групи крові, резус-фактор, резус-конфлікт. Тромбоцита, зсідання крові. Лейкоцити, будова і функції. Клітинний та гуморальний імунітет. Імунна пам'ять та її значення для збереження тканинної індивідуальності людини. Алергени та алергії. Інфекційні хвороби. Запобіжні щеплення Синдром набутого імунодефіциту. Вплив радіаційного та іншого забруднення на імунну систему.
Кровообіг. Серцево-судинна система людини. Серце, його будова. Робота серця Серцевий цикл. Систолічній та хвилинний об'єми крові. Нейрогуморальна регуляція серця. Судинна система. Велике і мале коло кровообігу. Артерії, артеріоли, капіляри, вени, їхнє функціональне значення. Рух крові по судинах. Пульс. Фізіологічна норма частоти серцевих скорочень у різні вікові періоди. Артеріальний тиск, його величина Гіпотонія та гіпертонія Нейрогуморальна регуляція кровообігу. Шкідливий вплив паління, алкоголю, наркотиків, емоційних стресів, ожиріння, гіподинамії на серцево-судинну систему. Способи запобігання серцево-судинним захворюванням Лімфатична система
Дихання. Будова і функції органів дихання Голосовий аппарат. Функціональні показники дихальної системи: Газообмін у легенях і тканинах. Значення газообміну та клітинного дихання для організму. Механізм вдиху і видиху. Регуляція дихання
Захворювання органів дихання: причини, профілактика. Гігієна дихання. Шкідливий вплив паління, забрудненого повітря на органи дихання Надання першої допомога при зупинці дихання.
Травлення. Значення травлення. Органи травлення. Методи дослідження травлення. Травлення в ротовій порожнині Склад слини. Ферменти слинних залоз. Будова зубів. Захворювання зубів: профілактика та лікування.
Будова шлунку. Травлення в шлунку. Ферменти шлункового соку. Значення соляної кислоти для травлення в шлунку. Нервова та гуморальна регуляція соковиділення та рухової активності шлунку. Причини, виникнення шлункових хвороб.
Травлення в   12-палій кишці. Ферменти підшлункової залози. Значення жовчі у перетравлюванні жирів. Травлення в тонкому кишечнику. Рухова активність тонкого кишечника. Всмоктування поживних речовин Функція товстого кишечника. Порушення травлення в кишечнику.
Обмін речовин та енергії. Енергетичні потреби організму. Значення та обмін в організмі білків, жирів та вуглеводів. Обмін води та мінеральних речовин Вітаміни; їх значення. Збереження вітамінів у їжі. Раль печінки в обміні речовин. Регуляція обміну речовин Харчування та здоров'я Фізіологічні основи раціонального харчування. Недостатнє харчування та його наслідки. Ожиріння, його вплив на стан здоров'я. Хімічне забруднення їжі. Радіаційне забруднення їжі та його наслідки. Інфекційні хвороби шлунково-кишкового тракту, санітарно-гігієнічні вимога до якості продуктів харчування
Виділення. Значення та загальна характеристика органів виділення. Шляхи виведення продуктів обміну речовин із організму. Будова нирок. Нефрон. Утворення первинної та вторинної сечі. Роль нирок у підтриманні водно-сольового гомеостазі. Сечовий міхур. Рефлекторний характер виведення сечі.Порушення діяльності нирок. Профілактика захворювання
Шкіра. Будова і функції шкіри. Механізм терморегуляції. Фізіологічний механізм загартування. Переохолодження організму та його наслідки. Механічні та термічні пошкодження шкіри. Перша допомога при травмах, опіках, обмороженнях. Інфекційні захворювання шкіри. Гігієна тіла
Людина. Молекулярні основи біології людини. Поняття про біополімери. Білки, їх будова і функції. Нуклеїнові кислоти, їх будова. Поняття про ген. Синтез білка. Порушення процесу біосинтезу. Хромосоми. Утворення гамет. Запліднення та утворення зиготи. Поняття про гомо- та гетерозиготність. Генотип і фенотип. Статистичний характер успадкування ознак. Генетична рекомбінація ознак при відновленні диплоїдного набору хромосом. Мутаційна та модифікаційна мінливість.
Розмноження та індивідуальний розвиток людини. Поняття про онтогенез та його стадії. Будова жіночої та чоловічої статевих систем
Статевий цикл у жінок. Запліднення Вагітність. Ембріональний розвиток людини. Шкідливий вплив паління., алкоголю, наркотиків, токсинів та інших факторів на перебіг вагітності та розвиток плода Фізіолого-гігієнічні основи режиму вагітної жінки
Постембріональний розвиток. Вікова періодизація (вік немовляти, дитинства, підлітковий, юнацький, зрілий, похилий, старечий). Статеве дозрівання та його вікові особливості. Гормональна регуляція статевого дозрівання. Згасання статевих функцій та гормональна перебудова організму. Старіння і смерть - біологічно запрограмовані етапи онтогенезу. Теорії старіння. Біологічні основи активного довголіття.
Захворювання статевих органів. Венеричні хвороби, їх збудники, симптоми. Запобігання венеричним хворобам Проблема СНІДу у світі та можливі шляхи її вирішення.
Сенсорні системи. Зв'язок із зовнішнім середовищем. Поняття про сенсорні канали та аналізатори, подразники фізичної та хімічної природи. Структура сенсорної системи, (рецептори, провідні шляхи, ділянки ЦНС, кори великих півкуль).
Зорова сенсорна система. Фоторецептори. Будова очного яблука Оптична система ока та проекція зображення. Акомодація ока Порушення зору. Причини і профілактика порушень зору. Сприйняття кольору. Травми очей та перша допомога Гігієна зору.
Природжені механізми регуляції поведінки: безумовні рефлекси та інстинкти. Набуті механізми регуляції поведінки. Умовні рефлекси, їх подібність і відмінність у людини і тварин. Біологічне значення, умови і методика утворення умовних рефлексів (роботи І.П. Павлова). Гальмування умовних рефлексів. Поняття про динамічний стереотип. Навички і звички, їх формування і згасання, роль у професійній діяльності і поведінці людини.
Відчуття сприйняття як початковий етап психічних процесів. Увага, її роль у сприйняти інформації.
Поняття про сигнальні системи. Мова - друга сигнальна система людини Розвиток мови та її значення для мислення. Пам’ять. Типи та види пам’яті. Розвиток пам’яті. Емоції. Емоційні стреси, їхній вплив на організм
Поняття про особистість. Біологічні і соціальні потреби і мотиви, їх роль у регуляції поведінки людини. Біосоціальна природа особистості. Біологічні основи психічної індивідуальності людини; типи нервової системи; домінантність півкуль; типи темпераменту. Поняття про характер. Риси характеру. Вплив соціальних чинників на формування особистості.
Обдарованість і здібності, їх природа. Розвиток здібностей у дітей.
Вплив алкоголю, наркотиків і токсинів на нервову систему і поведінку людини Формування наркотичної залежності Соціальні наслідки наркоманії: втрата працездатності, деградація особистості, злочинність, руйнування сім’ї. Профілактика наркоманії.
Сон та його значення. Фази сну: повільний і швидкий сон Добовій ритм "сон - бадьорість". Сновидіння Порушення сну. Гігієна сну. Гіпноз, навіювання, самонавіювання.
Вид Людина розумна. Людина розумна - біологічний вид. Критерії виду. Походження людини. Рушійні сили антропогенезу. Особливості процесу еволюції людини
Популяція, поняття про раси людини, нації, національності, народності та інші людські угрупування.
Дія природного добору на фенотипово виявлену ознаку. Особливості дії добору в популяціях людей Вплив соціального фактора Спадкові хвороби та генетичні вади
Шкідливість споріднених шлюбів. Генетичні консультації. Перспективи використання генетичної, клітинної та ембріональної інженерії в біології людини. Екологія людини Факторій зовнішнього середовища та їх зміни, спричинені науково-технічним прогресом
Вплив на організм людини кліматичних факторів. Сезонні зміни у природі та біологічні ритми людини Вплив сонячної активності на організм людини
Антропічний фактор і його вплив на організм людини Забруднення повітря, води, грунтів та їх вплив на організм.
Радіаційне та електромагнітне забруднення навколишнього середовища, і його вплив на здоров'я людини.
Демографічні проблеми у світі і в Україні. Приріст населення. Зниження народжуваності. Зменшення тривалості життя.

Біологічна адаптація та управління нею.

Програма творчого конкурсу з ліплення:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

        Спеціальність  Стоматологія ортопедична передбачає в практичній діяльності самостійне моделювання зубних і щелепно-лицевих протезів різних індивідуальних форм і розмірів.
Крім того, постійно зростають критерії вимог до естетичного протезування, що вимагає високого художнього виконання при імітації природності конструкцій.          
         Мета творчого конкурсу – перевірка рівня володіння вступником певними  знаннями з геометрії і образотворчого мистецтва, ступеня усвідомлення та осмислення умов творчого завдання і використання засобів для його вирішення.
Програму творчого конкурсу з ліплення для вступників з повною загальною середньою освітою, що вступають на спеціалізацію Стоматологія ортопедична, побудовано на основі тісного внутрішнього взаємозв'язку теоретичних основ знань з геометрії та практичних вмінь і навичок ліплення з натури, здобутих під час вивчення дисципліни "Образотворче мистецтво".

Програма охоплює широке коло завдань по виявленню:

                      мануальних здібностей вступників;
                      вмінь систематизовано і цілеспрямовано зорово сприймати натуру
(модель зуба);
                      вмінь відтворювати у виконаній роботі  копію зразка у заданих пропорціях.

Вступник повинен мати достатній рівень знань з геометрії та мануальних навичок з образотворчого мистецтва.

Вступник повинен знати:                   

з предмету геометрія:
                    найпростіші геометричні фігури та їх властивості;
                    площі та об’єми фігур;
                    геометричні побудови;
                    початкові відомості стереометрії;
                    паралельність і перпендикулярність прямих і площин; 
                    взаєморозміщення прямих, площин, кутів у просторі;

з образотворчого мистецтва:
                   об’ємну побудову різних природних форм ;
                   силует (пропорції  природних форм);
                   візерунок, фактура, текстура природних форм і предметів  (зв’язок з характером форми);
                   відмінності бачення плоских та об’ємних форм;
                   особливості  бачення, розуміння та передачі пропорційного співвідношення форм зразка;
                    візуально розуміти пластику форм зразка;

Вступник повинен вміти:

з предмету геометрія:
                     передавати елементи об'ємних фігур - циліндру, конусу, кулі, піраміди, призми, паралелепіпеду;
                    точно передавати пропорції і габаритні розміри моделі (ширину, глибину, висоту);
                    передавати об’єми тіл та їх поверхні, площі поверхонь;

з образотворчого мистецтва:
                    володіти технікою ліплення об’ємних форм з пластиліну;
                    передавати індивідуальні особливості відповідного зразка;
                    створювати образи на основі  природних форм, використовуючи пластичні засоби (ліплення);
                    виявляти пластичними засобами рельєф, фактуру, заглиблений візерунок, тощо;                        

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 Робота з ліплення виконується  за  завданням (зразком), який є гіпсовою об’ємною  збільшеною формою певного природного зуба людини.
 Відтворення форми, рельєфу, фактури об’ємної фігури-зуба проводять за допомогою пластичного матеріалу (пластиліну).
При ліпленні об’ємної фігури необхідно:

 продемонструвати :
-         навички роботи з пластичним матеріалом;
-         уміння підготувати блок до моделювання;
-         навички моделювання зуба за його контурами та оформлення усіх його поверхонь.

відтворити:
     форму;
     рельєф;
     фактуру;
     пропорції;
     габаритні розміри;
    пластичні особливості.

При ліпленні моделі зуба за зразком необхідно виконати копію  моделі зуба в залежності від його групи:

*                                  центральний різець верхньої та нижньої щелеп;
*                                   боковий різець верхньої та нижньої щелеп;
*                                   ікло верхньої та нижньої щелеп;
*                                   перший малий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп;
*                                   другий малий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп;
*                                   перший великий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп;
*                                   другий великий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп.


МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ,
НЕОБХІДНІ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ЛІПЛЕННЯ

1.     Пластилін
2.      Дошка для ліплення (розміром не менша ніж 25x19 см).
3.      Моделювальні інструменти (стеки, шпателі).
4.      Лінійка.
5.      Мірний циркуль.
6.      Клейонка 50x50 см.
7.      Серветки.
8.      Ємність для води (пластмасовий стакан 200 мл).
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ЛІПЛЕННЯ
Творчий конкурс з ліплення оцінюється на основі наступних критеріїв:
Таблиця оцінювання творчого конкурсу з ліплення за значеннями 12-бальної шкали оцінювання та 100 бальної шкали (від 100 до 200 балів) Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
Бал за
12-бальною шкалою оцінювання
Бал за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) УЦОЯО
Критерії оцінювання практичних робіт вступників
1
105
Вступник не розрізняє об’єкт вивчення, володіє низькими мануальними навичками роботи, відтворює тільки окремі елементи моделі зуба. Не збережені пропорція та об'єм відтворюваної композиції, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 50 %. Робота виконана неохайно і повністю не відтворює характерні особливості об’єму натури.
2
110
Вступник розрізняє об’єкт вивчення і відтворює незначну частину деталей моделі зуба, має нечіткі уявлення стосовно пропорції та об’єму відтворюваної композиції, не передає характерні особливості об’єму натури, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 35 %.
3
115
Вступник відтворює менше половини навчального композиційного завдання. Відтворені елементи рельєфного зображенням моделі зуба є нечіткими. Пропорція та об’єм відтвореного завдання передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 25 %.Елементи поверхні зображення тільки частково відтворені відповідно до зразка. Робота виконана неохайно, із розмитими контурами моделі.
4
120
Вступник відтворює близько половини навчального композиційного завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені елементи рельєфу зуба є нечіткими, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 20 %. Завдання виконано неохайно, із розмитими контурами моделі. Дрібні деталі об’єкта не відтворені. Загальний вигляд виконаної роботи неестетичний.
5
122
Вступник виконав більше половини поставленого завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені основні деталі рельєфу моделі зуба. Пропорція та об’єм виконаної роботи передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 15 %. Дрібні деталі об’єкта не передані. Загальний вигляд роботи є неохайним, частково із розмитими контурами загального вигляду моделі.
6
124
Вступник, в основному, відтворив поставлене перед ним завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворення деталей рельєфу моделі зуба не є чітким. Пропорція та об’єм виконаної роботи, відповідно до зразка, передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 10 %. Дрібні деталі відображені не в повному об’ємі, а частково. Загальний вигляд роботи потребує більш естетичного вигляду. Сам рельєф моделі має частково розмитий контур.
 7
140
Вступник, в цілому, відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи рельєфного зображення відображені правильно. Дрібні  деталі відмодельовані нечітко і не в повному об’ємі.Пропорції та об’єм зразка передані частково, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 5 %, а дрібних деталей - до 15%. Загальний вигляд відтвореного завдання має задовільний естетичний вигляд.
8
155
Вступник, в цілому, відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи рельєфного зображення моделі зуба відображені правильно, із пропорційним перенесенням лінійних та об’ємних розмірів зразка, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 5 %. Дрібні деталі об’єкта передані не в повному обсязі і є не зовсім чіткими, їх масштаб відрізняється від заданого до 10%. Загальний вигляд відтвореного завдання має задовільний естетичний вигляд.
9
170
Вступник повністю відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи рельєфного зображенням моделі зуба відображені правильно, з незначними порушеннями рельєфу зразка. Масштаб моделі відрізняється від заданого не більше, ніж на 2 %. Дрібні деталі об’єкта відображені не в повному обсязі, із нечіткими контурами, масштаб моделі дрібних деталей рельєфу відрізняється від заданого не більше, ніж на 5 %. Загальний вигляд відтвореного зразка має гарний естетичний вигляд.
10
180
Вступник повністю відтворив усі параметри заданого зразка. Добре орієнтується в поставленому перед ним завданні. Чітко передає пропорції та об’єм рельєфного зображенням моделі зуба і фактури, яку має рельєф на моделі. Мають місце незначні порушення пластики у відтворенні основних та дрібних деталей зразка, Пропорції та об’єм перенесені вірно, а дрібні деталі рельєфу відрізняються від заданого не більше, ніж на 5 %. Загальний вигляд відтвореної моделі має гарний
естетичний вигляд.

11
190
Вступник аргументовано і в повному обсязі використовує свої знання і навики з ліплення для відтворення завдання. Чітко передає пропорції та об’єм рельєфного зображення моделі зуба, а також фактури, яку має рельєф на моделі. Дрібні елементи рельєфу відображені правильно, але із незначними порушеннями пластики, масштаб моделі і дрібних деталей рельєфу відрізняється від заданого не більше, ніж па 2 %. Критично і аргументовано підходить де оцінки виконаної ним роботи. Здатний провести аналіз помилок, які можуть привести до порушення композиції під час ліплення. Загальний вид відтвореного завдання має високий естетичний вигляд
12
200
Вступник виявив неординарні творчі здібності у виконанні завдання. Аргументовано і системно виконує поставлене перед ним завдання. Повністю передає пропорції та об’єм (ширина, глибина, висота, передача габаритних розмірів) об’єкта ліплення. Точно передає пластику та рельєф моделі зуба. Чітко відтворені дрібні деталі із високим естетичним виглядом об’єкта.