Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Програми вступних випробувань 2020

Програма

вступних випробувань з біології

для вступників на основі базової загальної середньої освіти (випускники 9-х класів) для здобуття освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр"

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 Програму ІУС (індивідуальна усна співбесіда) з біології складено для осіб, які вступають до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий  молодший бакалавр зі спеціальності  223 Медсестринство.

  Програму вступного  іспиту  з біології складено на основі навчальної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 6-9 класи та на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р.      № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №  462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.). Навчальної програми з біології для 6-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Матеріал програми вступних випробувань з біології у 2023 р. розподіленої

за такими програмовими розділами:

1. Рослини.

2. Тварини.

3. Людина.

4. Загальна біологія.

На вступному випробуванні з біології вступники повинні:

усвідомлювати цілісність природи та взаємозв’язок її об’єктів і явищ;

пояснювати явища живої природи, використовуючи наукове мислення;

аналізувати й визначати проблеми довкілля, оцінювати значення біології для сталого розвитку;

знати особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів, прокаріот,

грибів, рослин, тварин і людини; принципи структури та функціонування

біологічних систем, їх індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв’язок між організмами та середовищем;

розуміти основні поняття, закономірності та закони, що стосуються будови, життя і розвитку організмів;

застосовувати знання під час пояснення біологічних явищ і процесів;

вміти виявляти, порівнювати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати;

обґрунтовувати причинно-наслідкові зв’язки у біологічних системах.

Вступники складають вступне випробування з біології в формі індивідуальної

усної співбесіди.

Зміст завдань відповідає програмі вступного випробування з біології.

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 6 КЛАС

Біологія рослин. Вступ. Біологія – наука про життя. Основні властивості

живого. Різноманітність життя (на прикладах представників основних груп живої природи). Поняття про віруси. Методи біологічних досліджень організмів.

 Клітина. Клітина — одиниця живого. Збільшувальні прилади (лупа, мікроскопи). Історія вивчення клітини. Загальний план будови клітини. Будова рослинної і тваринної клітини. Основні властивості клітини (ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем). Основні положення клітинної теорії.

Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності. Бактерії — найменші одноклітинні організми. Одноклітинні організми (на прикладі хламідомонади, представників діатомових водоростей, евглени, амеби, інфузорії). Приклади представників одноклітинних Паразитичні одноклітинні організми. Середовища існування одноклітинних організмів, їхні процеси життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини.  Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва).

Рослини. Рослина — живий організм. Фотосинтез як характерна особливість рослин, живлення, дихання, рухи рослин. Будова рослини. Тканини рослин. Органи рослин. Корінь, пагін: будова та основні функції.  Різноманітність і видозміни вегетативних органів. Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин. Квітка. Суцвіття. Запилення. Запліднення. Насінина. Плід. Способи поширення.

Різноманітність рослин. Способи класифікації рослин. Водорості (зелені,

бурі, червоні). Мохи. Папороті, хвощі, плауни. Голонасінні. Покритонасінні

(Квіткові). Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин. Рослинні угруповання. Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини.

Гриби. Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. Розмноження та поширення грибів. Групи грибів: симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники; сапротрофні — цвільові гриби, дріжджі; паразитичні (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини). Значення грибів у природі та житті людини.

Узагальнення

Будова та життєдіяльність організмів

 7 КЛАС

Біологія тварин. Вступ. Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин. Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.

Різноманітність тварин. Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо). Кишковопорожнинні. Кільчасті черви. Членистоногі: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи. Молюски. Паразитичні безхребетні тварини. Риби. Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці.

Процеси життєдіяльності тварин. Живлення і травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Різноманітність травних систем. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання. Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції. Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин. Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин. Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Органи чуття, їх значення. Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення. Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.

Поведінка тварин. Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин. Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

Організми і середовище існування. Поняття про екосистему та чинники середовища. Ланцюги живлення.  Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на екосистемиПриродоохоронні території. Червона книга України.

Узагальнення

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи.

 

8 КЛАС

Біологія людини. Вступ. Біосоціальна природа людини. Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

Організм людини як біологічна система. Організм людини як біологічна система.  Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи. Поняття про механізми регуляції. Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Гуморальна регуляція. Поняття про гормони. Імунна регуляція.

Опора та рух. Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі. Огляд будови скелета. З’єднання кісток. Функції та будова скелетних м’язів. Робота м’язів. Втома м’язів.  Основні групи скелетних м’язів. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком. Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи. Профілактика порушень опорно-рухової системи.

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого.

Харчування й обмін речовин. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини.

Травлення. Значення травлення. Система органів травлення. Процес травлення: ковтання, перистальтика, всмоктування. Регуляція травлення. Харчові розлади та їх запобігання.

Дихання. Значення дихання. Система органів дихання. Газообмін у легенях і тканинах. Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. Профілактика захворювань дихальної системи.

Транспорт речовин. Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа. Зсідання крові. Групи крові та переливання крові. Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація. Алергія. СНІД. Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові. Кровотечі.  Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.

 Виділення. Терморегуляція.  Виділення — важливий етап обміну речовин. Будова та функції сечовидільної системи. Захворювання нирок та їх профілактика. Значення і будова шкіри. Терморегуляція. Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі. Захворювання шкіри та їх профілактика.

Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система. Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. Спинний мозок. Головний мозок. Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система. Профілактика захворювань нервової системи.

 Сенсорні системи. Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова. Зорова сенсорна система. Око. Гігієна зору. Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

Вища нервова діяльність. Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи. Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти. Мова. Навчання та пам’ять. Мислення та свідомість. Сон. Біоритми.

Ендокринна система. Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика захворювань ендокринної системи. Взаємодія регуляторних систем

Розмноження та розвиток людини. Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції. Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров’я.

Узагальнення. Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму

                                                                 9 КЛАС

Загальна біологія. Вступ. Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

Хімічний склад клітини. Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки. Органічні молекули. Вуглеводи та ліпіди. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери. Білки, їхня структурна організація та основні функції. Ферменти, їхня роль у клітині. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ.

Структура клітини. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії. Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели. Ядро, його структурна організація та функції. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Принципи функціонування клітини. Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах. Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання. Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.

Збереження та реалізація спадкової інформації.  Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів прота еукаріотів. Транскрипція. Основні типи РНК. Генетичний код. Біосинтез білка. Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК. Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Статеві клітини та запліднення. Етапи індивідуального розвитку.

 Закономірності успадкування ознак. Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі. Закони Менделя. Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю. Форми мінливості. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Сучасні методи молекулярної генетики.

Еволюція органічного світу. Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Механізми видоутворення. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції. Еволюція людини. Етапи еволюції людини. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

Біорізноманіття. Основи еволюційної філогенії та систематики. Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси. Огляд основних еукаріотичних таксонів.

Надорганізмові біологічні системи. Екосистема. Різноманітність екосистем. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори. Стабільність екосистем та причини її порушення. Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Біологія як основа біотехнології та медицини. Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин. Одомашнення тварин. Методи селекції тварин. Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної та клітинної інженерії. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми.

Узагальнення. Основні загальні властивості живих систем.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо- професійного ступеня фаховий молодший бакалавр використовується 200-бальна шкала оцінювання.

Критерії оцінювання вступників на основі базової

загальної середньої освіти з біології

Рейтингова

оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень

вступника

100-104

Вступник з допомогою екзаменатора може розпізнати і назвати

окремі біологічні об’єкти.

105-109

Вступник з допомогою екзаменатора наводить елементарні приклади й ознаки біологічних об’єктів.

110-114

Вступник з допомогою екзаменатора фрагментарно характеризує окремі біологічні об’єкти.

115-119

Вступник з допомогою екзаменатора дає визначення окремих

біологічних понять, неповно характеризує загальні ознаки

біологічних об’єктів.

120-124

Вступник самостійно дає визначення окремих біологічних понять, з допомогою екзаменатора відтворює навчальний матеріал.

125-129

Вступник самостійно дає визначення окремих біологічних понять, з допомогою екзаменатора відтворює навчальний матеріал; характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів.

130-134

Вступник самостійно, але неповно відтворює навчальний

матеріал; характеризує будову та функції окремих біологічних

об’єктів, наводить прості приклади.

135-139

Вступник самостійно відтворює навчальний матеріал, розкриває суть біологічних понять.

140-144

Вступник самостійно відтворює навчальний матеріал, розкриває суть біологічних понять; розв’язує прості типові біологічні вправи та задачі.

145-149

Вступник самостійно відповідає на поставлені запитання; дає

порівняльну характеристику явищам і процесам живої природи,

розв’язує типові біологічні вправи та задачі, виправляє допущені помилки.

150-154

Вступник вільно відповідає на поставлені запитання; самостійно розв’язує біологічні вправи та задачі, виправляє помилки.

155-159

Вступник вільно відповідає на поставлені запитання; самостійно розв’язує біологічні вправи та задачі, виправляє помилки; з допомогою екзаменатора встановлює причинно-наслідкові зв’язки.

160-164

Вступник обґрунтовано відповідає на запитання, передбачені

навчальною програмою; самостійно аналізує і розкриває суть

біологічних явищ, процесів.

165-169

Вступник обґрунтовано відповідає на запитання, передбачені

навчальною програмою; самостійно аналізує і розкриває суть

біологічних явищ, процесів, узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв’язки.

170-174

Вступник логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал

у межах програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи.

175-179

Вступник логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал

у межах програми; самостійно аналізує і розкриває

закономірності живої природи; оцінює біологічні явища, закони.

180-184

Вступник логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи; оцінює біологічні явища, закони; встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки.

185-189

Вступник виявляє міцні і глибокі знання з біології, може вести

дискусію з конкретного питання з використанням міжпредметних зв’язків.

190-194

Вступник виявляє міцні і глибокі знання з біології, може вести

дискусію з конкретного питання з використанням міжпредметних зв’язків, самостійно оцінює та характеризує різноманітні біологічні явища і процеси.

195-200

Вступник виявляє міцні і глибокі знання з біології, може вести

дискусію з конкретного питання з використанням міжпредметних зв’язків, самостійно оцінює та характеризує різноманітні біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них, уміє розв’язувати проблемні завдання.

 

Перелік рекомендованої навчальної літератури:

 

1.     Біологія : підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ю. Костіков та ін. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 256 с. : іл.

2.     Біологія : підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Остапченко та ін. – К. : Генеза, 2014. – 224 с. : іл.

3.     Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Соболь. – Кам’янець-Подільський. : Абетка, 2015. – 288 с. : іл.

4.     Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Д. А. Шабанов, М. О. Кравченко. – К. : Грамота, 2015. – 272 с. : іл.

5.     Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Остапченко та ін. – К. : Генеза, 2015. – 256 с. : іл.

6.     Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. В. Довгаль та ін. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 256 с. : іл.

7.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Соболь. – Кам’янець-Подільський. : Абетка, 2016. – 288 с. : іл.

8.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Ю. Матяш та ін. – К. : Генеза, 2016. – 224 с. : іл.

9.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / К. М. Задорожний. – Х. : Ранок, 2016. – 240 с. : іл.

10.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Й. Міщук та ін. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2016. – 280 с. : іл.

11.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Страшко. – К. : Грамота, 2016. – 288 с. : іл.

12.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. І. Базанова та ін.  – К. : Літера ЛТД, 2016. – 256 с. : іл.

13.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Рибалко, Н. В. Корягіна  – К. : УОВЦ «Оріон», 2016. – 272 с. : іл.

14.     Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Остапченко, П. Г. Балан, В. П. Поліщук. – К. : Генеза, 2017. – 256 с. : іл.

15.     Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2017. – 288 с. : іл.

16.     Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. А. Андерсон, М. А. Вихренко, А. О. Чернінський – К. : Школяр, 2017. – 256 с. : іл.

17.     Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Страшко, М. Ф. Войцехівський, О. Б. Кучменко,  І. Ю. Сліпчук. – К. : Грамота, 2017. – 240 с. : іл.

18.     Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський. : Абетка, 2015. – 288 с. : іл.

 

 

 

Програма

творчого конкурсу з ліплення

для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9-й клас) для здобуття освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр"

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Для вступу до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 на спеціальність 221 Стоматологія спеціалізації Стоматологія на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) програма передбачає в практичній діяльності самостійне моделювання зубних і щелепно-лицевих протезів різних індивідуальних форм і розмірів.

Крім того, постійно зростають критерії вимог до естетичного проте­зування, що вимагає високого художнього виконання при імітації природності конструкцій.

 

Мета творчого конкурсу «Ліплення»

 

Мета творчого конкурсу - перевірка рівня володіння вступником певними знаннями з геометрії і образотворчого мистецтва, ступеня усві­домлення та осмислення умов творчого завдання і використання засобів для його вирішення.

Програму творчого конкурсу з ліплення для вступників на основі базової загальної середньої освіти, що вступають на спеціалізацію Стоматологія, побудовано на основі тісного внутрішнього взаємозв'язку теоретичних основ знань з геометрії та практичних вмінь і навичок ліплення з натури, здобутих під час вивчення дисципліни "Образотворче мистецтво".

 

Регламент вступного випробування

Вступне випробування проводиться впродовж 3-х годин згідно розкладу вступних іспитів ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія».

   До складу предметної екзаменаційної комісії можуть входити викладачі стоматдисциплін коледжу, працівники інших навчальних закладів.  Предметна екзаменаційна комісія оцінює роботи вступників згідно з критеріями.

Особи, які набрали на вступному випробуванні менше 100 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» не допускаються.

 

При вступі абітурієнт повинен знати:

з предмету «Геометрія»: 

-  найпростіші геометричні фігури та їх властивості, 

-  геометричні побудови, 

-  площі та об’єми фігур, 

-  початкові відомості стереометрії, 

-  паралельність прямих і площин,

-  перпендикулярність прямих і площин, 

-  координати і вектори просторів;

 

з предмету «Образотворче мистецтво»: 

-  графіку,  

- живопис, 

-  скульптуру.

 

Абітурієнт повинен вміти геометрично відображати: 

-  просторові фігури,

-  взаємне розміщення прямих та площин у просторі,

-  кути у просторі (кут між прямою та площиною, двогранний кут,   лінійний  кут двогранного кута),

-  призму, паралелепіпед, піраміду, циліндр, конус, кулю, 

-  поверхні геометричних тіл, площі поверхонь,

-  об’єми геометричних тіл;

 з образотворчого мистецтва:

-  володіти прийомами ліплення об’ємних фігур (пластилін, глина т.ін.),

-   володіти початковими практичними навичками графіки і живопису.

 

Практичні завдання для творчого конкурсу  зі скульптури ліплення (мануальні навики)

 

відтворити шляхом ліплення анатомічну форму різних груп зубів: 

-       центральний різець верхньої щелепи, 

-       центральний різець нижньої щелепи, 

-       бічний різець верхньої щелепи, 

-       бічний різець нижньої щелепи, 

-       ікло верхньої щелепи правого та лівого боків, 

-       ікло нижньої щелепи правого та лівого боків, 

-       перший малий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків, 

-       перший малий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків,

-       другий малий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків, 

-       другий малий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків, 

-       перший великий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків, 

-       перший великий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків,           - другий великий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків,           -  другий великий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків.

 

Вимоги до вступного випробування:

Абітурієнт повинен виконати копію з заданого зразка моделі зуба, точно передати пропорції, характер, форму та пластичні особливості.

Матеріали та інструменти, необхідні для складання вступного випробування:

1. Пластилін - 1 упаковка.

2. Моделювальні інструменти (стеки, шпатель, лінійка, штангенциркуль).

3. Дощинка 20x30 см.

4. Серветки.

 

 

    Критерії оцінювання

мануальних здібностей абітурієнтів, які вступають на спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізації «Стоматологія» на основі базової загальної середньої освіти

 

70                                             Початковий рівень

Абітурієнт не розрізняє об’єкт вивчення, володіє низькими мануальними навичками роботи, відтворює тільки окремі елементи анатомічної форми зуба. Не збережена пропорція та об’єм відтворюваної композиції, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 50%. Робота виконана неохайно і повністю не відтворює характерні особливості об’єму натури.

 

80

Абітурієнт розрізняє об’єкт вивчення і відтворює незначну частину анатомічної форми зуба. В ході роботи має нечіткі уявлення стосовно пропорції та об’єму відтворюваної композиції, не передає характерні особливості об’єму натури, масштаб моделі, відрізняється від заданого більше,  ніж на 35%.

 

90

Абітурієнт відтворює менше половини навчального композиційного завдання. Відтворені елементи анатомічної форми є нечіткими. Пропорція та об’єм відтвореного завдання передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 25%. Анатомічні утворення зуба  тільки частково відтворені відповідно до зразка. Робота виконана неохайно, із розмитими контурами моделі.

 

100-111                                         Середній рівень 

Абітурієнт відтворює близько половини навчального композиційного завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені елементи анатомічної форми зуба є нечіткими, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 20%. Завдання виконано неохайно, із розмитими контурами моделі. Дрібні деталі об’єкта не відтворені. Загальний вигляд виконаної роботи неестетичний.

 

111,1-122

Абітурієнт виконав більше половини поставленого завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені основні деталі анатомічної форми зуба. Пропорція та об’єм виконаної роботи передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніжна 15%. Дрібні деталі об’єкта не передані. Загальний вигляд роботи є неохайним, частково із розмитими контурами загального вигляду анатомічної форми зуба.

 

122,1-133                                 

Абітурієнт, в основному, відтворив поставлене перед ним завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені деталі анатомічної форми зуба. Пропорція та об’єм виконаної роботи, відповідно до зразка, передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 10%. Дрібні деталі відображені не в повному об’ємі, а частково. Загальний вигляд роботи потребує більш естетичного вигляду. Сам рельєф моделі має частково розмитий контур.

 

133,1-144                                   Достатній рівень      

Абітурієнт, в цілому, відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи анатомічної форми зуба відображені правильно. Дрібні деталі анатомічної форми зуба відмодельовані нечітко і не в повному об’ємі. Пропорції та об’єм зразка передані частково, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 5%, а дрібних деталей - до 15%. Загальний вигляд відтвореного завдання має задовільний естетичний вигляд.

 

144,1-155

Абітурієнт, в цілому, відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи анатомічної форми зуба відображені правильно, із пропорційним перенесенням лінійних та об’ємних розмірів зразка, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 5%. Дрібні деталі об’єкта передані, в основному, правильно, але є не зовсім чіткими, їх масштаб відрізняється від заданого до 10%. Загальний вигляд відтвореного завдання має задовільний естетичний вигляд.

 

155,1-166

Абітурієнт повністю відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи анатомічної форми зуба відображені правильно, з незначними порушеннями рельєфу зразка. Пропорції та об’єм перенесені вірно. Дрібні деталі об’єкта відображені не в повному обсязі, із нечіткими контурами, масштаб моделі дрібних деталей рельєфу відрізняється від заданого не більше, ніж на 5%. Загальний вигляд відтвореного зразка має гарний естетичний вигляд.

 

166,1-177                                Високий рівень            

Абітурієнт повністю відтворив всі параметри заданого зразка. Добре орієнтується в поставленому перед ним завданні. Чітко передає

пропорції та об’єм анатомічної форми зуба чи і фактури, яку має рельєф на моделі. Мають місце незначні порушення пластики у відтворенні основних та дрібних деталей зразка, масштаб моделі відрізняється від заданого не більше, ніж на 2 %, а дрібних деталей рельєфу – до 5 %.  Загальний вигляд відтвореної моделі має гарний естетичний вигляд.

 

177,1-188

Абітурієнт аргументовано і в повному обсязі  використовує свої знання з ліплення для відтворення завдання, яке поставлене перед ним. Чітко передає пропорції та об’єм анатомічної форми зуба, а також  фактури, яку має рельєф на моделі. Дрібні елементи рельєфу відображені правильно, але із незначними порушеннями пластики, масштаб моделі і дрібних деталей рельєфу відрізняється від заданого не більше, ніж на 2 %. Критично і аргументовано підходить до оцінки виконаної ним роботи. Здатний провести аналіз помилок, які можуть привести до порушення композиції або анатомічної форми зуба під час ліплення. Загальний вигляд відтвореного завдання  має високий естетичний вигляд.

 

188,1-200

Абітурієнт виявив неординарні творчі здібності у виконанні завдання, яке поставлене перед ним. Аргументовано і системно виконує поставлене перед ним завдання. Повністю передає пропорції та об’єм (ширина, глибина, висота, передача габаритних розмірів) об’єкта ліплення. Точно передає пластику та рельєф анатомічної форми зуба. Чітко відтворені дрібні деталі із високим  естетичним виглядом об’єкта. 

 

 

 

Програма

творчого конкурсу з ліплення

для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11-й клас) для здобуття освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр"

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Для вступу до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році на спеціальність 221 Стоматологія спеціалізації Стоматологія «Зубний гігієніст» на основі повної загальної середньої освіти (11клас) програма передбачає в практичній діяльності самостійне моделювання зубних і щелепно-лицевих протезів різних індивідуальних форм і розмірів.

Крім того, постійно зростають критерії вимог до естетичного проте­зування, що вимагає високого художнього виконання при імітації природності конструкцій.

Мета творчого конкурсу - перевірка рівня володіння вступником певними знаннями з геометрії і образотворчого мистецтва, ступеня усві­домлення та осмислення умов творчого завдання і використання засобів для його вирішення.

Програму творчого конкурсу з ліплення для вступників з повною зага­льною середньою освітою, що вступають на спеціалізацію Стоматологія , побудовано на основі тісного внутрішнього взаємозв'язку теоретичних основ знань з геометрії та практичних вмінь і навичок ліплення з натури, здобутих під час вивчення дисципліни "Образотворче мистецтво".

Регламент вступного випробування

Вступне випробування проводиться впродовж 3-х годин згідно розкладу вступних іспитів ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія».

До складу предметної екзаменаційної комісії можуть входити викладачі стоматдисциплін коледжа, працівники інших навчальних закладів.  Предметна екзаменаційна комісія оцінює роботи вступників згідно з критеріями.

Особи, які набрали на вступному випробуванні менше 100 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» не допускаються.

 

При вступі абітурієнт повинен знати:

з предмету «Геометрія»: 

-  найпростіші геометричні фігури та їх властивості, 

-  геометричні побудови, 

-  площі та об’єми фігур, 

-  початкові відомості стереометрії, 

-  паралельність прямих і площин,

-  перпендикулярність прямих і площин, 

-  координати і вектори просторів;

 

з предмету «Образотворче мистецтво»: 

-  графіку,

-  живопис, 

-  скульптуру.

 

Абітурієнт повинен вміти геометрично відображати: 

-  просторові фігури,

-  взаємне розміщення прямих та площин у просторі,

-  кути у просторі (кут між прямою та площиною, двогранний кут,   лінійний  кут двогранного кута),

-  призму, паралелепіпед, піраміду, циліндр, конус, кулю, 

-  поверхні геометричних тіл, площі поверхонь,

-  об’єми геометричних тіл;

 з образотворчого мистецтва:

-  володіти прийомами ліплення об’ємних фігур (пластилін, глина т.ін.),

-   володіти початковими практичними навичками графіки і живопису.

 

Практичні завдання для творчого конкурсу  зі скульптури ліплення (мануальні навики)

 

відтворити шляхом ліплення анатомічну форму різних груп зубів: 

-                центральний різець верхньої щелепи, 

-                центральний різець нижньої щелепи, 

-                бічний різець верхньої щелепи, 

-                бічний різець нижньої щелепи, 

-                ікло верхньої щелепи правого та лівого боків, 

-                ікло нижньої щелепи правого та лівого боків, 

-                перший малий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків, 

-                перший малий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків,

-                другий малий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків, 

-     другий малий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків, 

-     перший великий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків, 

- перший великий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків,           

 - другий великий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків,           

 -  другий великий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків.

 

Вимоги до вступного випробування:

Абітурієнт повинен виконати копію з заданого зразка моделі зуба, точно передати пропорції, характер, форму та пластичні особливості.

 

Матеріали та інструменти, необхідні для складання вступного випробування:

1. Пластилін - 1 упаковка.

2. Моделювальні інструменти (стеки, шпатель, лінійка, штангенциркуль).

3. Дощинка 20x30 см завбільшки.

4. Серветки.

 

  Критерії оцінювання

мануальних здібностей абітурієнтів, які вступають на спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізації «Стоматологія» на основі повної загальної середньої освіти

100-107

Абітурієнт не розрізняє об’єкт вивчення, володіє низькими мануальними навичками роботи, відтворює тільки окремі елементи анатомічної форми зуба. Не збережена пропорція та об’єм відтворюваної композиції, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 50%. Робота виконана неохайно і повністю не відтворює характерні особливості об’єму натури.

 

108-116

Абітурієнт розрізняє об’єкт вивчення і відтворює незначну частину анатомічної форми зуба. В ході роботи має нечіткі уявлення стосовно пропорції та об’єму відтворюваної композиції, не передає характерні особливості об’єму натури, масштаб моделі, відрізняється від заданого більше,  ніж на 35%.

 

117-123

Абітурієнт відтворює менше половини навчального композиційного завдання. Відтворені елементи анатомічної форми є нечіткими. Пропорція та об’єм відтвореного завдання передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 25%. Анатомічні утворення зуба  тільки частково відтворені відповідно до зразка. Робота виконана неохайно, із розмитими контурами моделі.

 

124-133

Абітурієнт відтворює близько половини навчального композиційного завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені елементи анатомічної форми зуба є нечіткими, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 20%. Завдання виконано неохайно, із розмитими контурами моделі. Дрібні деталі об’єкта не відтворені. Загальний вигляд виконаної роботи неестетичний.

 

134-140

Абітурієнт виконав більше половини поставленого завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені основні деталі анатомічної форми зуба. Пропорція та об’єм виконаної роботи передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніжна 15%. Дрібні деталі об’єкта не передані. Загальний вигляд роботи є неохайним, частково із розмитими контурами загального вигляду анатомічної форми зуба.

 

141-148

Абітурієнт, в основному, відтворив поставлене перед ним завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені деталі анатомічної форми зуба. Пропорція та об’єм виконаної роботи, відповідно до зразка, передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 10%. Дрібні деталі відображені не в повному об’ємі, а частково. Загальний вигляд роботи потребує більш естетичного вигляду. Сам рельєф моделі має частково розмитий контур.

 

149-163

Абітурієнт, в цілому, відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи анатомічної форми зуба відображені правильно. Дрібні деталі анатомічної форми зуба відмодельовані нечітко і не в повному об’ємі. Пропорції та об’єм зразка передані частково, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 5%, а дрібних деталей - до 15%. Загальний вигляд відтвореного завдання має задовільний естетичний вигляд.

 

164-170

Абітурієнт, в цілому, відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи анатомічної форми зуба відображені правильно, із пропорційним перенесенням лінійних та об’ємних розмірів зразка, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 5%. Дрібні деталі об’єкта передані, в основному, правильно, але є не зовсім чіткими, їх масштаб відрізняється від заданого до 10%. Загальний вигляд відтвореного завдання має задовільний естетичний вигляд.

 

171-178

Абітурієнт повністю відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи анатомічної форми зуба відображені правильно, з незначними порушеннями рельєфу зразка. Пропорції та об’єм перенесені вірно. Дрібні деталі об’єкта відображені не в повному обсязі, із нечіткими контурами, масштаб моделі дрібних деталей рельєфу відрізняється від заданого не більше, ніж на 5%. Загальний вигляд відтвореного зразка має гарний естетичний вигляд.

 

179-185

Абітурієнт повністю відтворив всі параметри заданого зразка. Добре орієнтується в поставленому перед ним завданні. Чітко передає

пропорції та об’єм анатомічної форми зуба чи і фактури, яку має рельєф на моделі. Мають місце незначні порушення пластики у відтворенні основних та дрібних деталей зразка, масштаб моделі відрізняється від заданого не більше, ніж на 2 %, а дрібних деталей рельєфу – до 5 %.  Загальний вигляд відтвореної моделі має гарний естетичний вигляд.

 

186-193

Абітурієнт аргументовано і в повному обсязі  використовує свої знання з ліплення для відтворення завдання, яке поставлене перед ним. Чітко передає пропорції та об’єм анатомічної форми зуба, а також  фактури, яку має рельєф на моделі. Дрібні елементи рельєфу відображені правильно, але із незначними порушеннями пластики, масштаб моделі і дрібних деталей рельєфу відрізняється від заданого не більше, ніж на 2 %. Критично і аргументовано підходить до оцінки виконаної ним роботи. Здатний провести аналіз помилок, які можуть привести до порушення композиції або анатомічної форми зуба під час ліплення. Загальний вигляд відтвореного завдання  має високий естетичний вигляд.

 

194-200

Абітурієнт виявив неординарні творчі здібності у виконанні завдання, яке поставлене перед ним. Аргументовано і системно виконує поставлене перед ним завдання. Повністю передає пропорції та об’єм (ширина, глибина, висота, передача габаритних розмірів) об’єкта ліплення. Точно передає пластику та рельєф анатомічної форми зуба. Чітко відтворені дрібні деталі із високим  естетичним виглядом об’єкта.