Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Програми вступних випробувань 2020


Програма
вступних випробувань з
української мови
для вступників на основі базової загальної середньої освіти (випускники 9-х класів) для здобуття освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр"
  Пояснювальна записка
Програма вступного екзамену з української мови для вступників до ВП "Рокитнівський фаховий медичний  коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" розроблена на основі чинних навчальних програм з української мови  для 5-9 (рівень стандарту, академічний рівень) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.  
                                                                          Вступ
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є диктант.
Перевірці підлягають уміння: правильно писати слова на вивчені орфо­графічні правила та слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформ­ляти роботу.
Тексти диктантів для проведення екзамену підібрані із збірника диктантів для державної підсумкової атестації з української мови для 9 класу, рекомендо­ваного Міністерством освіти і науки України (О.М.Авраменко. Збі­рники диктантів для ДПА 2016-2020р. з української мови 9 клас) для шкіл з українською мовою навчання. Вони відображають розвиток сучасної української мови, історію, звичаї і традицію нашого народу, здобутки кращих представників людства у царині науки, освіти, культури, а також розмаїтий світ природи. Диктанти дібрані із художніх творі української класичної літератури, науково-публіцистичних статей відомих діячів науки і культури, журналістів. Тексти відповідають таким вимогам: змістовно цілісний, логічно завершений, ідейно навантажений уривок твору, зрозумілий і доступний абітурієнтам. Лінгвістичне наповнення текстів відповідає вимогам навчальної програми з дисципліни «Українська мова». Вони включають вивчені орфограми й пунктог­рами у різних синтаксичних конструкціях (у простих, ускладнених і складних реченнях), при прямій мові тощо.
Тексти лексично багаті, але не перенасичені архаїзмами, неологізмами, діалектизмами, що могло б утруднювати їх сприйняття слухачами.
При написанні диктанту абітурієнти повинні знати: 

  основні орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні правила;
  морфологічні ознаки та синтаксичну роль частин мови;
  загальні відомості про просте і складне речення, однорідні члени речення,  речення із вставними словами, відомості про відокремлені та уточнюючі члени речення, пряму мову.
Абітурієнти повинні вміти:
                 дотримуватися норм українського правопису;
                 знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх;
       правильно писати слова з вивченими орфограмами;
                 знаходити і виправляти орфографічні помилки;
       обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил.
                                             


                                                       Зміст програми 
                                                     Українська мова

                              Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Звуки мови й звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які,  дзвінкі і глухі; вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г .
Позначення звуків мовлення на письмі. Українська абетка. Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї  та щ.
Склад.Наголос.Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова  наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
Правопис. Основні правила переносу. Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) перед складом із наголошеним (у) у коренях слів.
 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних.
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.
Чергування [о] —[а], [е] —[і], [е] —[и]; [о],[е] з [і]; [е]—[о] після [ж],[ч], [ш]; [и], [і] після [ж],
[ч],[ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].Основні випадки чергування у — в, і — й , зіззі. (правила милозвучності).
Орфоепія. Відображення вимови голосних (наголошених і ненаголошених) через фонетичну транскрипцію. Відображення вимови приголосних звуків, груп приголосних (уподібнення, спрощення). Вимова слів з апострофом. Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-.  
Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі  ь  та літерами  і, є, ю , я. Правила вживання ь. Правила вживання апострофа. Правильна вимова й написання слів з апострофом. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): літери и, і; уживання ь  й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах.
 Лексикологія
Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Використання  багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Пароніми.    
Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.
 Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми, пароніми. 
Групи слів за вживанням: загальновживані  й стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова. Офіційно-ділова лексика.
                                                  
                                                    Фразеологія
Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, лексичне значення його. Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.Фразеологізми в ролі членів речення.
                                     Будова слова. Словотвір.Орфографія
Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення  - значущі частини слова. Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні і змінні слова.
Правопис значущих частин  слова.  Написання префіксів пре-, при-, прі-.
Змінювання і творення слів. Твірне слово. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу. Словотвірний ланцюжок.  Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом ин(а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-). Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників з суфіксами –ств (о), -зтв (о), -цтв (о). Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Творення складноскорочених слів. 
Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів-; правопис складноскорочених слів.  
Морфологія. Орфографія
 Загальна характеристика частин мови. 
Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники. Рід іменників. Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини. Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи. Відмінювання іменників І відміни. Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Відмінювання іменників ІІІ – IV відміни. Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини. 
Правопис іменників.Велика літера і лапки у власних назвах. Не з іменниками. Літери –а (-я), -у (ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни. Літери е, и, і в суфіксах  –ечок, -ечк, ичок, -ичк, -інн (я), -ення (-я), -н (я), -инн (я), -ив (о), -ев (о). Особливості написання іменників у кличному відмінку. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові. Правопис складних іменників.
Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх. Відмінювання прикметників. Повні і короткі форми прикметників. Прикметники твердої і м’якої груп. Перехід прикметників в іменники. 
Правопис прикметників. Творення прикметників.   Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.Літери е, о, и в прикметникових суфіксах –ев-(-єв-), ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, -ичн-. Написання не з прикметниками. Написання –н- і –нн- у прикметниках. Написання складних прикметників разом і через дефіс. Написання прізвищ прикметникової форми.
Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені. Відмінювання  числівників. 
Правопис. Ь  на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників із -тисячний. Узгодження числівників з іменниками.
Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені. Відмінювання займенників усіх розрядів.  
Правопис займенників. Приставна н у формах особових і вказівних займенників. Написання разом і через дефіс неозначених займенників. Правопис заперечних займенників. Написання займенників із прийменниками окремо.
Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то . Неозначена форма та особові форми. Доконаний і недоконаний вид дієслова. Часи дієслів. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час. Дієслова І і ІІ дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного й наказового способу. Безособові дієслова. Способи творення дієслів.
Правопис дієслів.Не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів. Літери е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідміни. Ь у дієсловах наказового способу.
Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання  активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Дієприкметниковий зворот. Безособові дієслівні форми на -но, -то. 
Правопис дієприкметників.Правопис відмінкових закінчень  дієприкметників. Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами. Правопис суфіксів дієприкметників. -Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження. Не з дієприкметниками.
Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники  недоконаного й доконаного виду, творення їх. Дієприслівниковий зворот.
Правопис дієприслівників. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику.
Не з дієприслівниками.
Прислівник, значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників. Ступені порівняння прислівників. 
Творення й правопис прислівників. Літери –н- та –нн- у прислівниках. Не і ні з прислівниками.  И та і в кінці прислівників. Правопис прислівників на -о ,-е, утворених від прикметників і дієприкметників. Написання прислівників окремо, разом і через дефіс. Написання прислівникових словосполук типу раз у раз, з дня на день... 
Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку  слів у словосполученні й реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою.
Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.
Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням.
Використання  сполучників у простому і складному реченні: сполучники сурядності й підрядності.
 Правопис сполучників. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів.
Частка як службова частина мови. 
Правопис часток. Не і ні  з різними частинами мови.  Написання часток -бо, -но, -то,  -от, таки.
Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках.. Кома і знак оклику при вигуках.       
                                                                                                                            Синтаксис
Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.  
Речення. Речення прості й складні, двоскладні та односкладні.
 Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка. Узгодження головних членів речення.  Речення поширені і непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення.  Прикладка як різновид означення. Види обставин (за значенням), способи вираження їх. Порівняльний зворот. Правопис. Тире між підметом і присудком. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Виділення порівняльних зворотів комами.
Односкладне речення. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові, неозначено-особові, безособові) і підмета (називні). Односкладне речення як частина складного речення. Повні й неповні речення. Незакінчені речення, стилістичні функції їх.
 Просте ускладнене речення. 
Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком). Поширені і непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). Речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні і неоднорідні означення. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Кома між однорідними членами речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).
Звертання непоширені і поширені. Риторичне звертання. Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за  значенням. Розділові знаки при звертанні й вставних словах.
Речення з відокремленими членами.  Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні). Розділові знаки при відокремлених й уточнювальних членах речення.
Пряма й  непряма мова. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як спосіб передачі чужої мови. 
Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі.
Складне речення й ознаки його. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком,  будова й засоби зв'язку в ньому. Смислові зв'язки між частинами  складносурядного речення. Розділові знаки між частинами  складносурядного речення.
Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв'язку в ньому.  Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях. Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з'ясувальними, обставинними підрядними частинами (способу дії й ступеня,  порівняння, місця, часу, причини, наслідку, мети, умови, допусту). Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення. 
Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.  Розділові знаки в безсполучникових реченнях.  
Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.   Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.
                                                           Стилістика
Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний), їх основні ознаки, функції. 
                                                           Орфографія
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Спрощення в групах приголосних. Сполучення йо, ьо. Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Правопис префіксів і суфіксів. Позначення чергування приголосних звуків на письмі. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Написання слів іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках, дієприкметниках і прислівниках, не, ні з різними частинами мови. Особливості написання числівників і займенниквів. Написання окремо (сполучень прислівникового типу), разом і через дефіс (прислівників, службових частин мови, вигуків). 
                                                         Пунктуація.
Розділові знаки в кінці речення. Розділові знаки в простому й складному реченнях. 

                             Перелік рекомендованої навчальної літератури

1.        Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі: І ч. 8-е видання; доповнене. – К.: Грамота, 2018. 
2.        Гнатюк Л.П., Бас-Кононенко О.В. Українська мова: Навчальний посібник. – 4-те вид., випр.
і доп. – К.: Знання-Прес, 2006.
3.        Данильцова У.Д. Українська мова на кожен день: Довідник. – К.: А.С.К., 2005.
4.        Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – Харків: Школа, 2004.
5.        Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник – К.: Вища школа, 2007.
6.        Кононенко В.І. Рідне слово: Підручник для шкіл з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв, гімназій, колегіумів. – К.: Богдан, 2001.
7.        Нечволод Л.І. Сучасний український правопис: Комплексний довідник. – Харків: Торсінг, 2005.
8.        Орфографія української мови: Просто про складне / Радченко І. – К.: Шкільний світ, 2008.
9.        Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
10.    Тести.   Українська  мова.   5-12   класи/   За  ред.   д.філол.н.   проф.Гуйванюк Н.В. - К.: Академія, 2009.
11.    Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-т української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К.: Наукова думка, 2007.
12.    Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2007.
13.    Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2002.

Програма
вступних випробувань з біології
для вступників на основі базової загальної середньої освіти (випускники 9-х класів) для здобуття освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр"
                     

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
      Програму вступного іспиту з біології складено для осіб, які вступають до ВП "Рокитнівський фаховий медичний  коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" в 2020 році на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей  223 Медсестринство.
 Програму вступного  іспиту  з біології складено на основі навчальної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 6-9 класи та на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р.      № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №  462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
 6 КЛАС
Вступ
Біологія — наука про життя. Основні властивості живого. Науки, що вивчають життя. Різноманітність життя (на прикладах представників основних груп живої природи). Поняття про віруси. Методи біологічних досліджень організмів.
Тема 1. Клітина
Клітина — одиниця живого. Збільшувальні прилади (лупа, мікроскопи). Історія вивчення клітини. Загальний план будови клітини. Будова рослинної і тваринної клітини. Основні властивості клітини (ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем). Основні положення клітинної теорії.
Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності
Бактерії — найменші одноклітинні організми. Одноклітинні організми (на прикладі хламідомонади, представників діатомових водоростей, евглени, амеби, інфузорії). Приклади представників одноклітинних Паразитичні одноклітинні організми. Середовища існування одноклітинних організмів, їхні процеси життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини. Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва).
Тема 3. Рослини
Рослина — живий організм. Фотосинтез як характерна особливість рослин, живлення, дихання, рухи рослин. Будова рослини. Тканини рослин. Органи рослин. Корінь, пагін: будова та основні функції.  Різноманітність і видозміни вегетативних органів. Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин. Квітка. Суцвіття. Запилення. Запліднення.Насінина. Плід. Способи поширення.
 Тема 4. Різноманітність рослин
Способи класифікації рослин (за середовищем існування, будовою, розмноженням, тощо).
Водорості (зелені, бурі, червоні). Мохи. Папороті, хвощі, плауни. Голонасінні. Покритонасінні (Квіткові). Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин. Рослинні угруповання.Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини.

Тема 5. Гриби
Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. Розмноження та поширення грибів. Групи грибів: симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники; сапротрофні — цвільові гриби, дріжджі; паразитичні (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини). Значення грибів у природі та житті людини.
Узагальнення
Будова та життєдіяльність організмів
 7 КЛАС
Вступ
Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин. Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.
Тема 1. Різноманітність тварин
Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо). Кишковопорожнинні. Кільчасті черви. Членистоногі: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи. Молюски.Паразитичні безхребетні тварини. Риби. Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці.
Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин
Живлення і травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Різноманітність травних систем. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції. Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин. Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.
Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Органи чуття, їх значення. Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення. Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.
Тема 3. Поведінка тварин
Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин. Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.
 Тема 4. Організми і середовище існування
Поняття про екосистему та чинники середовища. Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика. Природоохоронні території. Червона книга України.
Узагальнення
Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи.

8 КЛАС
Вступ
Біосоціальна природа людини. Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.
Тема 1. Організм людини як біологічна система
Організм людини як біологічна система.  Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи. Поняття про механізми регуляції. Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Гуморальна регуляція. Поняття про гормони. Імунна регуляція.
Тема 2. Опора та рух
Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі. Огляд будови скелета. З’єднання кісток. Функції та будова скелетних м’язів. Робота м’язів. Втома м’язів.  Основні групи скелетних м’язів. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком. Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи. Профілактика порушень опорно-рухової системи.
Тема 3. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини
Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого.
Харчування й обмін речовин. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини.
ТЕМА 4. ТРАВЛЕННЯ
Значення травлення. Система органів травлення. Процес травлення: ковтання, перистальтика, всмоктування. Регуляція травлення. Харчові розлади та їх запобігання.
ТЕМА 5. ДИХАННЯ
Значення дихання. Система органів дихання. Газообмін у легенях і тканинах. Дихальні рухи.
Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. Профілактика захворювань дихальної системи.
ТЕМА 6. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН
Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа. Зсідання крові. Групи крові та переливання крові. Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація. Алергія. СНІД. Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові. Кровотечі.  Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.
 ТЕМА 7. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ
Виділення — важливий етап обміну речовин. Будова та функції сечовидільної системи. Захворювання нирок та їх профілактика. Значення і будова шкіри. Терморегуляція. Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі. Захворювання шкіри та їх профілактика.
ТЕМА 8. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА
Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. Спинний мозок. Головний мозок. Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система. Профілактика захворювань нервової системи.
 ТЕМА 9. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ
Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова. Зорова сенсорна система. Око. Гігієна зору. Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.
ТЕМА 10. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи. Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти. Мова. Навчання та пам’ять. Мислення та свідомість. Сон. Біоритми.
ТЕМА 11. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА
Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика захворювань ендокринної системи. Взаємодія регуляторних систем
ТЕМА 12. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ
Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції. Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров’я.
УЗАГАЛЬНЕННЯ
Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму
                                                                 9 КЛАС
Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень
Тема 1. Хімічний склад клітини
Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки. Органічні молекули.
Вуглеводи та ліпіди. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери. Білки, їхня структурна організація та основні функції. Ферменти, їхня роль у клітині. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ.
Тема 2. Структура клітини
Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії. Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели. Ядро, його структурна організація та функції. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.
Тема 3. Принципи функціонування клітини
Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.
Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання. Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах
 Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації
 Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів прота еукаріотів. Транскрипція. Основні типи РНК. Генетичний код. Біосинтез білка. Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК. Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Статеві клітини та запліднення. Етапи індивідуального розвитку.
Тема 5. Закономірності успадкування ознак
Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі. Закони Менделя. Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю. Форми мінливості. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Сучасні методи молекулярної генетики.
Тема 6. Еволюція органічного світу
Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Механізми видоутворення. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції. Еволюція людини. Етапи еволюції людини. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.
Тема 7. Біорізноманіття
Основи еволюційної філогенії та систематики. Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси. Огляд основних еукаріотичних таксонів.
Тема 8. Надорганізмові біологічні системи
Екосистема. Різноманітність екосистем. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори. Стабільність екосистем та причини її порушення. Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.
Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини
Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин. Одомашнення тварин. Методи селекції тварин. Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної та клітинної інженерії. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми.
Узагальнення
Основні загальні властивості живих систем.
Критерії оцінювання відповіді вступника на  завдання вступного іспиту з біології для осіб, які вступають на навчання до РМУ  у 2019 році на основі  базової загальної середньої освіти містяться у Положенні про проведення  вступного іспиту з біології  в Рокитнівському  медичному училищі  2019 році.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.     Біологія : підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ю. Костіков та ін. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 256 с. : іл.
2.     Біологія : підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Остапченко та ін. – К. : Генеза, 2014. – 224 с. : іл.
3.     Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Соболь. – Кам’янець-Подільський. : Абетка, 2015. – 288 с. : іл.
4.     Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Д. А. Шабанов, М. О. Кравченко. – К. : Грамота, 2015. – 272 с. : іл.
5.     Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Остапченко та ін. – К. : Генеза, 2015. – 256 с. : іл.
6.     Біологія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. В. Довгаль та ін. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 256 с. : іл.
7.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Соболь. – Кам’янець-Подільський. : Абетка, 2016. – 288 с. : іл.
8.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Ю. Матяш та ін. – К. : Генеза, 2016. – 224 с. : іл.
9.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / К. М. Задорожний. – Х. : Ранок, 2016. – 240 с. : іл.
10.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Й. Міщук та ін. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2016. – 280 с. : іл.
11.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Страшко. – К. : Грамота, 2016. – 288 с. : іл.
12.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. І. Базанова та ін.  – К. : Літера ЛТД, 2016. – 256 с. : іл.
13.     Біологія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Рибалко, Н. В. Корягіна  – К. : УОВЦ «Оріон», 2016. – 272 с. : іл.
14.     Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Остапченко, П. Г. Балан, В. П. Поліщук. – К. : Генеза, 2017. – 256 с. : іл.
15.     Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2017. – 288 с. : іл.
16.     Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. А. Андерсон, М. А. Вихренко, А. О. Чернінський – К. : Школяр, 2017. – 256 с. : іл.
17.     Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Страшко, М. Ф. Войцехівський, О. Б. Кучменко,  І. Ю. Сліпчук. – К. : Грамота, 2017. – 240 с. : іл.
18.     Біологія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський. : Абетка, 2015. – 288 с. : іл.

Програма

творчого конкурсу з ліплення
для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9-й клас) для здобуття освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для вступу до ВП "Рокитнівський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" в 2020 на спеціальність 221 Стоматологія спеціалізації Стоматологія на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) програма передбачає в практичній діяльності самостійне моделювання зубних і щелепно-лицевих протезів різних індивідуальних форм і розмірів.
Крім того, постійно зростають критерії вимог до естетичного проте­зування, що вимагає високого художнього виконання при імітації природності конструкцій.
Мета творчого конкурсу - перевірка рівня володіння вступником певними знаннями з геометрії і образотворчого мистецтва, ступеня усві­домлення та осмислення умов творчого завдання і використання засобів для його вирішення.
Програму творчого конкурсу з ліплення для вступників з повною зага­льною середньою освітою, що вступають на спеціалізацію Стоматологія ортопедична, побудовано на основі тісного внутрішнього взаємозв'язку теоретичних основ знань з геометрії та практичних вмінь і навичок ліплення з натури, здобутих під час вивчення дисципліни "Образотворче мистецтво".
Регламент вступного випробування
Вступне випробування проводиться впродовж 3-х годин згідно розкладу вступних іспитів Рокитнівського медичного училища.
До складу предметної екзаменаційної комісії можуть входити викладачі стоматдисциплін училища, працівники інших навчальних закладів.  Предметна екзаменаційна комісія оцінює роботи вступників згідно з критеріями.
Особи, які набрали на вступному випробуванні менше 4 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання до "Рокитнівського фахового медичного коледжа" не допускаються.

При вступі абітурієнт повинен знати:
з предмету «Геометрія»
-  найпростіші геометричні фігури та їх властивості, 
-  геометричні побудови, 
-  площі та об’єми фігур, 
-  початкові відомості стереометрії, 
-  паралельність прямих і площин,
-  перпендикулярність прямих і площин, 
-  координати і вектори просторів;

з предмету «Образотворче мистецтво»: 
-  графіку,  - живопис, 
-  скульптуру.

Абітурієнт повинен вміти геометрично відображати: 
-  просторові фігури,
-  взаємне розміщення прямих та площин у просторі,
-  кути у просторі (кут між прямою та площиною, двогранний кут,   лінійний  кут двогранного кута),
-  призму, паралелепіпед, піраміду, циліндр, конус, кулю, 
-  поверхні геометричних тіл, площі поверхонь,
-  об’єми геометричних тіл;
 з образотворчого мистецтва:
-  володіти прийомами ліплення об’ємних фігур (пластилін, глина т.ін.),
-   володіти початковими практичними навичками графіки і живопису.

Практичні завдання для творчого конкурсу  зі скульптури ліплення (мануальні навики)

відтворити шляхом ліплення анатомічну форму різних груп зубів: 
-       центральний різець верхньої щелепи, 
-       центральний різець нижньої щелепи, 
-       бічний різець верхньої щелепи, 
-       бічний різець нижньої щелепи, 
-       ікло верхньої щелепи правого та лівого боків, 
-       ікло нижньої щелепи правого та лівого боків, 
-       перший малий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків, 
-       перший малий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків,
-       другий малий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків, 
-       другий малий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків, 
-     перший великий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків, 
-  перший великий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків,          
- другий великий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків,           
-  другий великий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків.

Вимоги до вступного випробування:
Абітурієнт повинен виконати копію з заданого зразка моделі зуба, точно передати пропорції, характер, форму та пластичні особливості.
Матеріали та інструменти, необхідні для складання вступного випробування:
1. Пластилін - 1 упаковка.
2. Моделювальні інструменти (стеки, шпатель, лінійка, штангенциркуль).
3. Дощинка 20x30 см завбільшки.
4. Серветки.
    Критерії оцінювання
мануальних здібностей абітурієнтів, які вступають на спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізації «Стоматологія» на основі базової загальної середньої освіти

1 бал                                                 Початковий рівень
Абітурієнт не розрізняє об’єкт вивчення, володіє низькими мануальними навичками роботи, відтворює тільки окремі елементи анатомічної форми зуба. Не збережена пропорція та об’єм відтворюваної композиції, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 50%. Робота виконана неохайно і повністю не відтворює характерні особливості об’єму натури.


2 бали
Абітурієнт розрізняє об’єкт вивчення і відтворює незначну частину анатомічної форми зуба. В ході роботи має нечіткі уявлення стосовно пропорції та об’єму відтворюваної композиції, не передає характерні особливості об’єму натури, масштаб моделі, відрізняється від заданого більше,  ніж на 35%.

3 бали
Абітурієнт відтворює менше половини навчального композиційного завдання. Відтворені елементи анатомічної форми є нечіткими. Пропорція та об’єм відтвореного завдання передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 25%. Анатомічні утворення зуба  тільки частково відтворені відповідно до зразка. Робота виконана неохайно, із розмитими контурами моделі.

4 бали                                           Середній рівень
Абітурієнт відтворює близько половини навчального композиційного завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені елементи анатомічної форми зуба є нечіткими, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 20%. Завдання виконано неохайно, із розмитими контурами моделі. Дрібні деталі об’єкта не відтворені. Загальний вигляд виконаної роботи неестетичний.

5 балів
Абітурієнт виконав більше половини поставленого завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені основні деталі анатомічної форми зуба. Пропорція та об’єм виконаної роботи передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніжна 15%. Дрібні деталі об’єкта не передані. Загальний вигляд роботи є неохайним, частково із розмитими контурами загального вигляду анатомічної форми зуба.

6 балів
Абітурієнт, в основному, відтворив поставлене перед ним завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені деталі анатомічної форми зуба. Пропорція та об’єм виконаної роботи, відповідно до зразка, передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 10%. Дрібні деталі відображені не в повному об’ємі, а частково. Загальний вигляд роботи потребує більш естетичного вигляду. Сам рельєф моделі має частково розмитий контур.

7 балів                                             Достатній рівень
Абітурієнт, в цілому, відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи анатомічної форми зуба відображені правильно. Дрібні деталі анатомічної форми зуба відмодельовані нечітко і не в повному об’ємі. Пропорції та об’єм зразка передані частково, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 5%, а дрібних деталей - до 15%. Загальний вигляд відтвореного завдання має задовільний естетичний вигляд.

8 балів
Абітурієнт, в цілому, відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи анатомічної форми зуба відображені правильно, із пропорційним перенесенням лінійних та об’ємних розмірів зразка, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 5%. Дрібні деталі об’єкта передані, в основному, правильно, але є не зовсім чіткими, їх масштаб відрізняється від заданого до 10%. Загальний вигляд відтвореного завдання має задовільний естетичний вигляд.

9 балів
Абітурієнт повністю відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи анатомічної форми зуба відображені правильно, з незначними порушеннями рельєфу зразка. Пропорції та об’єм перенесені вірно. Дрібні деталі об’єкта відображені не в повному обсязі, із нечіткими контурами, масштаб моделі дрібних деталей рельєфу відрізняється від заданого не більше, ніж на 5%. Загальний вигляд відтвореного зразка має гарний естетичний вигляд.

10 балів                                             Високий рівень
Абітурієнт повністю відтворив всі параметри заданого зразка. Добре орієнтується в поставленому перед ним завданні. Чітко передає
пропорції та об’єм анатомічної форми зуба чи і фактури, яку має рельєф на моделі. Мають місце незначні порушення пластики у відтворенні основних та дрібних деталей зразка, масштаб моделі відрізняється від заданого не більше, ніж на 2 %, а дрібних деталей рельєфу – до 5 %.  Загальний вигляд відтвореної моделі має гарний естетичний вигляд.

11 балів
Абітурієнт аргументовано і в повному обсязі  використовує свої знання з ліплення для відтворення завдання, яке поставлене перед ним. Чітко передає пропорції та об’єм анатомічної форми зуба, а також  фактури, яку має рельєф на моделі. Дрібні елементи рельєфу відображені правильно, але із незначними порушеннями пластики, масштаб моделі і дрібних деталей рельєфу відрізняється від заданого не більше, ніж на 2 %. Критично і аргументовано підходить до оцінки виконаної ним роботи. Здатний провести аналіз помилок, які можуть привести до порушення композиції або анатомічної форми зуба під час ліплення. Загальний вигляд відтвореного завдання  має високий естетичний вигляд.

12 балів
Абітурієнт виявив неординарні творчі здібності у виконанні завдання, яке поставлене перед ним. Аргументовано і системно виконує поставлене перед ним завдання. Повністю передає пропорції та об’єм (ширина, глибина, висота, передача габаритних розмірів) об’єкта ліплення. Точно передає пластику та рельєф анатомічної форми зуба. Чітко відтворені дрібні деталі із високим  естетичним виглядом об’єкта. 
Програма
творчого конкурсу з ліплення
для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11-й клас) для здобуття освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для вступу до ВП "Рокитнівський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" в 2020 на спеціальність 221 Стоматологія спеціалізації Стоматологія ортопедична за кваліфікацією «Зубний технік»  на базі повної загальної середньої освіти (11 клас) програма передбачає в практичній діяльності самостійне моделювання зубних і щелепно-лицевих протезів різних індивідуальних форм і розмірів.
Крім того, постійно зростають критерії вимог до естетичного проте­зування, що вимагає високого художнього виконання при імітації природності конструкцій.
Мета творчого конкурсу - перевірка рівня володіння вступником певними знаннями з геометрії і образотворчого мистецтва, ступеня усві­домлення та осмислення умов творчого завдання і використання засобів для його вирішення.
Програму творчого конкурсу з ліплення для вступників з повною зага­льною середньою освітою, що вступають на спеціалізацію Стоматологія ортопедична, побудовано на основі тісного внутрішнього взаємозв'язку теоретичних основ знань з геометрії та практичних вмінь і навичок ліплення з натури, здобутих під час вивчення дисципліни "Образотворче мистецтво".
Регламент вступного випробування
Вступне випробування проводиться впродовж 3-х годин згідно розкладу вступних іспитів "Рокитнівського фахового медичного коледжа".
До складу предметної екзаменаційної комісії можуть входити викладачі стоматдисциплін коледжа, працівники інших навчальних закладів.  Предметна екзаменаційна комісія оцінює роботи вступників згідно з критеріями.
Особи, які набрали на вступному випробуванні менше 124 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання до "Рокитнівського фахового медичного коледжа" не допускаються.

При вступі абітурієнт повинен знати:
з предмету «Геометрія»
-  найпростіші геометричні фігури та їх властивості, 
-  геометричні побудови, 
-  площі та об’єми фігур, 
-  початкові відомості стереометрії, 
-  паралельність прямих і площин,
-  перпендикулярність прямих і площин, 
-  координати і вектори просторів;

з предмету «Образотворче мистецтво»: 
-  графіку,  - живопис, 
-  скульптуру.

Абітурієнт повинен вміти геометрично відображати: 
-  просторові фігури,
-  взаємне розміщення прямих та площин у просторі,
-  кути у просторі (кут між прямою та площиною, двогранний кут,   лінійний  кут двогранного кута),
-  призму, паралелепіпед, піраміду, циліндр, конус, кулю, 
-  поверхні геометричних тіл, площі поверхонь,
-  об’єми геометричних тіл;
 з образотворчого мистецтва:
-  володіти прийомами ліплення об’ємних фігур (пластилін, глина т.ін.),
-   володіти початковими практичними навичками графіки і живопису.

Практичні завдання для творчого конкурсу  зі скульптури ліплення (мануальні навики)

відтворити шляхом ліплення анатомічну форму різних груп зубів: 
-       центральний різець верхньої щелепи, 
-       центральний різець нижньої щелепи, 
-       бічний різець верхньої щелепи, 
-       бічний різець нижньої щелепи, 
-       ікло верхньої щелепи правого та лівого боків, 
-       ікло нижньої щелепи правого та лівого боків, 
-       перший малий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків, 
-       перший малий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків,
-       другий малий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків, 
-       другий малий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків, 
-     перший великий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків, 
-  перший великий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків,           
- другий великий кутній зуб верхньої щелепи правого та лівого боків,           
-  другий великий кутній зуб нижньої щелепи правого та лівого боків.

Вимоги до вступного випробування:
Абітурієнт повинен виконати копію з заданого зразка моделі зуба, точно передати пропорції, характер, форму та пластичні особливості.

Матеріали та інструменти, необхідні для складання вступного випробування:
1. Пластилін - 1 упаковка.
2. Моделювальні інструменти (стеки, шпатель, лінійка, штангенциркуль).
3. Дощинка 20x30 см завбільшки.
4. Серветки.
  Критерії оцінювання
мануальних здібностей абітурієнтів, які вступають на спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізації «Стоматологія ортопедична» на базі повної загальної середньої освіти
100-107
Абітурієнт не розрізняє об’єкт вивчення, володіє низькими мануальними навичками роботи, відтворює тільки окремі елементи анатомічної форми зуба. Не збережена пропорція та об’єм відтворюваної композиції, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 50%. Робота виконана неохайно і повністю не відтворює характерні особливості об’єму натури.

108-116
Абітурієнт розрізняє об’єкт вивчення і відтворює незначну частину анатомічної форми зуба. В ході роботи має нечіткі уявлення стосовно пропорції та об’єму відтворюваної композиції, не передає характерні особливості об’єму натури, масштаб моделі, відрізняється від заданого більше,  ніж на 35%.

117-123
Абітурієнт відтворює менше половини навчального композиційного завдання. Відтворені елементи анатомічної форми є нечіткими. Пропорція та об’єм відтвореного завдання передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 25%. Анатомічні утворення зуба  тільки частково відтворені відповідно до зразка. Робота виконана неохайно, із розмитими контурами моделі.

124-133
Абітурієнт відтворює близько половини навчального композиційного завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені елементи анатомічної форми зуба є нечіткими, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 20%. Завдання виконано неохайно, із розмитими контурами моделі. Дрібні деталі об’єкта не відтворені. Загальний вигляд виконаної роботи неестетичний.

134-140
Абітурієнт виконав більше половини поставленого завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені основні деталі анатомічної форми зуба. Пропорція та об’єм виконаної роботи передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніжна 15%. Дрібні деталі об’єкта не передані. Загальний вигляд роботи є неохайним, частково із розмитими контурами загального вигляду анатомічної форми зуба.

141-148
Абітурієнт, в основному, відтворив поставлене перед ним завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені деталі анатомічної форми зуба. Пропорція та об’єм виконаної роботи, відповідно до зразка, передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 10%. Дрібні деталі відображені не в повному об’ємі, а частково. Загальний вигляд роботи потребує більш естетичного вигляду. Сам рельєф моделі має частково розмитий контур.

149-163
Абітурієнт, в цілому, відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи анатомічної форми зуба відображені правильно. Дрібні деталі анатомічної форми зуба відмодельовані нечітко і не в повному об’ємі. Пропорції та об’єм зразка передані частково, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 5%, а дрібних деталей - до 15%. Загальний вигляд відтвореного завдання має задовільний естетичний вигляд.

164-170
Абітурієнт, в цілому, відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи анатомічної форми зуба відображені правильно, із пропорційним перенесенням лінійних та об’ємних розмірів зразка, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 5%. Дрібні деталі об’єкта передані, в основному, правильно, але є не зовсім чіткими, їх масштаб відрізняється від заданого до 10%. Загальний вигляд відтвореного завдання має задовільний естетичний вигляд.

171-178
Абітурієнт повністю відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи анатомічної форми зуба відображені правильно, з незначними порушеннями рельєфу зразка. Пропорції та об’єм перенесені вірно. Дрібні деталі об’єкта відображені не в повному обсязі, із нечіткими контурами, масштаб моделі дрібних деталей рельєфу відрізняється від заданого не більше, ніж на 5%. Загальний вигляд відтвореного зразка має гарний естетичний вигляд.

179-185
Абітурієнт повністю відтворив всі параметри заданого зразка. Добре орієнтується в поставленому перед ним завданні. Чітко передає
пропорції та об’єм анатомічної форми зуба чи і фактури, яку має рельєф на моделі. Мають місце незначні порушення пластики у відтворенні основних та дрібних деталей зразка, масштаб моделі відрізняється від заданого не більше, ніж на 2 %, а дрібних деталей рельєфу – до 5 %.  Загальний вигляд відтвореної моделі має гарний естетичний вигляд.

186-193
Абітурієнт аргументовано і в повному обсязі  використовує свої знання з ліплення для відтворення завдання, яке поставлене перед ним. Чітко передає пропорції та об’єм анатомічної форми зуба, а також  фактури, яку має рельєф на моделі. Дрібні елементи рельєфу відображені правильно, але із незначними порушеннями пластики, масштаб моделі і дрібних деталей рельєфу відрізняється від заданого не більше, ніж на 2 %. Критично і аргументовано підходить до оцінки виконаної ним роботи. Здатний провести аналіз помилок, які можуть привести до порушення композиції або анатомічної форми зуба під час ліплення. Загальний вигляд відтвореного завдання  має високий естетичний вигляд.

194-200
Абітурієнт виявив неординарні творчі здібності у виконанні завдання, яке поставлене перед ним. Аргументовано і системно виконує поставлене перед ним завдання. Повністю передає пропорції та об’єм (ширина, глибина, висота, передача габаритних розмірів) об’єкта ліплення. Точно передає пластику та рельєф анатомічної форми зуба. Чітко відтворені дрібні деталі із високим  естетичним виглядом об’єкта.