Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Положення про відпрацювання пропущених занять


Положення
про відпрацювання пропущених занять студентами
Рокитнівського медичного училища

1. Загальні положення
1.1. Положення розроблене відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 №1074, Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1138 зі змінами від 22.09.2016 №648, Положення про організацію навчального процесу в Рокитнівському медичному училищі, Статуту Рокитнівського медичного училища.
1.2. Цим Положенням регламентується процес відпрацювання пропущених занять студентами Рокитнівського медичного училища.
1.3. Пропущеним вважається заняття, що проводиться у відповідності до розкладу занять, на якому студент був відсутній більше 15 хв.
1.4. Відпрацювання пропущених занять (крім навчальних предметів циклу загальноосвітньої підготовки) незалежно від причини пропуску є обов'язковим для всіх студентів державної та контрактної форми навчання.

2. Порядок проведення аналізу причин відсутності
студента на занятті
2.1. Облік відсутності студента на занятті проводиться викладачем на початку заняття в журналі навчальних занять академічної групи або в журналі практичних занять студентів підгрупи позначкою нб та є обов’язковим у всіх випадках.
2.2. Поважними причинами пропусків занять, з обов’язковим наданням підтверджуючих документів, є:
- хвороба студента;
- хвороба членів сім’ї студента та необхідність догляду за ними;
- медичне обстеження;
- відрядження;
- участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях, спортивних та інших змаганнях;
- виклик студента до органів державної влади, правоохоронних органів, суду, військкомату;
- вступ до шлюбу;
- поховання родичів або інші сімейні обставини;
- виконання особливо важливих письмових доручень директора, заступників директора, завідуючого відділенням, коменданта гуртожитку.
2.3. У разі неподання або подання всупереч встановленому цим Положенням порядку документів, які підтверджують причину відсутності студента на занятті, подання недостовірних документів причина пропуску заняття вважається неповажною.
2.4. З метою встановлення причин відсутності студента на занятті ним у визначеному цим Положенням порядку надаються відповідні документи.
2.4.1. Хвороба студента або членів його сім’ї, проходження медичного обстеження підтверджуються довідкою медичного закладу. Медична довідка повинна бути належно оформлена та відповідати вимогам наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 №455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян».
2.4.2. Відрядження, участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях, спортивних та інших змаганнях підтверджуються відповідними наказами директора училища.
2.4.3. Виклики студента до органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, суду, військкомату та інших органів підтверджуються повістками, викликами, запрошеннями, листами тощо.
2.4.4. Вступ студента до шлюбу підтверджується копією свідоцтва про шлюб.
2.4.5. З метою звільнення студента від занять за сімейними обставинами на ім’я завідуючого відділенням подається відповідна заява, в якій вказано прізвище, ім’я студента, курс, група, строк та причини відсутності. Дозвіл на звільнення студента від занять приймається завідуючим відділенням за погодженням з куратором групи, а за відсутності заввідділенням – директором або заступником директора з навчальної роботи.
Студент з дозволу заввідділенням може бути звільнений від занять не більше ніж на 3 дні та не більше 3-х разів на семестр.
2.4.6. Виконання особливо важливих доручень директора, заступників директора, завідуючого відділенням, коменданта гуртожитку підтверджується наказами, довідками, службовими записками перелічених посадових осіб училища, в яких зазначено короткий зміст доручення, виконавців, терміни виконання.
2.5. Документи, які підтверджують поважну причину пропуску занять, повинні бути надані завідуючому відділенням протягом 2-х днів після виходу студента на заняття. Копії документів студент надає куратору групи для формування Звіту про відвідування занять.
2.6. Куратори груп не пізніше 10 числа наступного за поточним місяця зобов’язані письмово повідомити батьків студентів про пропущені їх дітьми заняття без поважних причин.

3. Порядок відпрацювання та оплати студентами
пропущених занять
3.1. Відпрацюванню підлягають всі пропущені теоретичні, семінарські, практичні та лабораторні заняття (крім предметів загальноосвітнього циклу) незалежно від причини пропуску.

3.2. Платному відпрацюванню підлягають практичні, лабораторні та семінарські заняття з клінічних та медико-біологічних дисциплін (додаток 1), що були пропущені студентом без поважних причин.
3.3. Розмір плати за відпрацювання пропущеного студентом заняття визначається шляхом множення плати за відпрацювання однієї академічної години на кількість пропущених годин заняття. Плата за відпрацювання однієї академічної години встановлюється у розрахунку, затвердженому директором училища.
3.4. Студенти, які пропустили заняття з поважних причин, про що вчасно подали завідуючому відділенням відповідні документи, допускаються до їх відпрацювання на безоплатній основі.
Безоплатно відпрацьовуються теоретичні (лекційні) заняття та всі заняття з навчальних предметів (дисциплін), які не зазначені у додатку 1.
3.5. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття протягом десяти робочих днів після виходу на заняття відповідно до графіку відпрацювання студентами пропущених занять.
3.6. Якщо студент не відпрацював пропущене заняття у десятиденний термін, при платному відпрацюванні розмір плати подвоюється.
Якщо відпрацювання було безоплатним, при несвоєчасному відпрацюванні пропуску воно стає платним.
Всі пропуски мають бути відпрацьовані до кінця семестру.
3.7. У випадку, коли студент з поважної причини пропустив значну кількість годин і не встигає їх відпрацювати у зазначений термін, він може їх відпрацювати за індивідуальним графіком, який складається завідуючим відділенням та затверджується директором училища.
3.8. Студент, який пропустив заняття, незалежно від причини пропуску, має отримати направлення на відпрацювання (додаток 2) у завідуючого відділенням.
3.9. Для отримання направлення на відпрацювання пропущених занять студент подає заяву на ім’я завідуючого відділенням (додаток 3) окремо на пропуски з кожної дисципліни. Заява візується завідуючим відділенням з вказівкою платне чи безоплатне відпрацювання занять.
3.10. При умові платного відпрацювання занять для отримання направлення студент повинен внести на банківський рахунок училища плату за відпрацювання пропущеного заняття на надати копію квитанції про сплату коштів завідуючому відділення.
3.11. Реєстрація видачі направлень проводиться завідуючим відділенням у Журналі видачі направлень на відпрацювання пропущених занять (додаток 4).
3.12. Викладач дисципліни, який згідно з графіком проводить відпрацювання студентами пропущених занять, допускає до нього лише тих студентів, які мають направлення завідуючого відділенням.
3.13. Викладачі обов’язково ведуть Журнал відпрацювань пропущених занять (додаток 5), у якому фіксують результати відпрацьованого пропущеного заняття.
3.14. Після відпрацювання студентами пропущених занять викладач на бланку направлення зазначає дату його проведення  та результати оцінювання.
Оцінку за відпрацьоване заняття викладач виставляє також у навчальний журнал поряд з відміткою нб через дріб (наприклад, нб/3).
3.15. Направлення з відмітками про відпрацювання повертаються викладачем завідуючому відділенням. Всі направлення зберігаються у завідуючого відділенням протягом навчального року.

4. Узагальнення інформації та подання звітності
про пропущені заняття
4.1. Дані про пропущені заняття, причини пропусків, відпрацювання та оплату студентів групи узагальнюються куратором цієї групи і вносяться до Звіту про відвідування занять (додаток 6). Звіти перевіряються та підписуються завідуючим відділенням.
4.2. Звіти разом з документами, які вказують на причину відсутності студента, та копіями квитанцій про оплату, підписуються та зберігаються у завідуючого відділенням протягом 3-х років.
4.3. На підставі даних направлень на відпрацювання пропущених занять завідуючий відділенням складає Відомість обліку відпрацювання пропущених занять (додаток 7). Вказані Відомості підписуються заввідділенням та затверджуються директором училища. Належним чином оформлені Відомості подаються до бухгалтерії училища щомісячно до 15 числа наступного за звітним місяця.
4.4. Відповідальність за достовірність даних Звіту та Відомостей несуть куратори груп та завідуючий відділенням.
4.5. До 25 числа наступного за звітним місяця заступником директора з навчальної роботи та завідуючим відділенням проводиться аналіз відвідування, причин пропусків, стан відпрацювання пропущених занять та вносяться пропозиції директору училища щодо вжиття заходів до студентів, які пропускають заняття.

5. Прикінцеві положення
5.1. Дане положення є обов’язковим до виконання всіма працівниками та студентами училища.
5.2. Ініціювати внесення до діючого Положення змін та доповнень можуть члени Педагогічної ради училища.
Всі зміни та доповнення до Положення вносяться після їх схвалення Педагогічною радою шляхом видання наказу директора про внесення змін та доповнень або затвердження нової редакції Положення.

5.3. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, всі пропущені заняття (незалежно від причини пропуску) відпрацьовують безоплатно.